รู้จักโรงพยาบาลเอกชัย

test-300x213

จากแนวคิดของความเป็น Green Hospital ของกลุ่มแพทย์ผู้มากประสบการณ์ ที่เป็นที่เชื่อมั่นของคนสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงกับกลุ่มเจ้าของธุรกิจที่มีรากฐานในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันก่อร่างสร้างโรงพยาบาลเพื่อชาวสมุทรสาครขึ้นในนามของ โรงพยาบาลเอกชัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 บนพื้นที่ 13 ไร่ ริมถนนเอกชัยซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า 800 คน/วัน ภายใต้อาคารซึ่งได้รับการออกแบบ และตกแต่งแบบสมัยใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติ ด้วยการจัดสรรพื้นที่ในส่วนกลางของโรงพยาบาลเป็นพื้นที่สีเขียวและมีสวนน้ำเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและผ่อนคลายสำหรับผู้ป่วยและผู้มาเยี่ยมเยียน

ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผู้รับบริการ ให้ได้รับการดูแลทั่วถึงทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการทุ่มเททางด้านเทคโนโลยี และการจัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อให้การดูแลรักษาเกิดผลดีแก่ผู้รับบริการให้มากที่สุด ในลักษณะการดูแลรักษาเกิดผลดีแก่ผู้รับบริการให้มากที่สุด ในลักษณะการดูแลแบบองค์รวม สมดังปณิธานของโรงพยาบาลที่ว่า “สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ”

MESSAGE FROM HOSPITAL DIRECTOR

directorในประเทศที่พัฒนาทั้งหลาย ล้วนให้ความสำคัญในเรื่องของการเข้าถึง “การรักษาพยาบาล” เพราะถือว่าเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับคนในประเทศ บวกกับศักยภาพทางด้านการรักษาพยาบาลของไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศในเรื่องของความสามารถทางการแพทย์ และการพยาบาล จนถึงขั้นวางเป้าหมายการเป็นศูนย์กลาง การรักษาพยาบาลของเอเชียไปแล้วทั้งนี้การเกิดขึ้นของสถานพยาบาลและการพัฒนาในสาขาวิชาแพทย์ จึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของสังคม พัฒนาการของโรค และรูปแบบการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ที่แตกต่างออกไป  ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลเอกชัยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดนิ่งกับที่ การก้าวสู่ปีที่ 9 ก็ยิ่งทำให้ เราต้องพัฒนาคุณภาพยิ่งขึ้น ทั้งคุณภาพด้านการแพทย์ และการบริการ เพื่อการเป็นโรงพยาบาลแห่งความภาคภูมิใจ ของชาวสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง จนถึงระดับนานาชาติต่อไป