Health Blog


สังเกตลูกน้อย… มีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่?

1706574

- ไม่ชอบสัมผัสพื้นผิวบางอย่าง เดินเขย่งปลายเท้า ไม่ชอบใส่เสื้อผ้าและไม่รับประทานอาหารบางชนิด – มีการเคลื่อนไหวที่ไม่คล่องแคล่ว โยกเยก งุ่มง่าม ไม่ชอบปีนป่ายหรือขึ้นลงบันได – ชอบนำของเล่นมาหมุน หรือหมุนตัวเอง มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา – ชอบเล่นแรง ชอบกระโดด ไม่สามารถกะแรงได้ในการเล่นหรือการเขียนได้ หกล้มบ่อย – ไม่มองหน้าสบตา เรียกไม่หัน อยู่ไม่นิ่ง – กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กไม่แข็งแรง – อารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว – ยากลำบากในการปรับตัวเข้ากับคนแปลกหน้า ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก – เล่นกับเพื่อนไม่เป็น เรียนไม่ทันเพื่อน ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ ที่ช้ากว่าวัย มีปัญหาการเรียน การเข้าสังคมและการดำเนินชีวิต “นักกิจกรรมบำบัดมีหน้าที่ในการส่งเสริม บำบัด ปรับพฤติกรรม กระตุ้นพัฒนาการเด็กรอบด้าน ทั้งในเด็กปกติและเด็กพิเศษ” นักกิจกรรมบำบัด คือ วิชาชีพทางการแพทย์ที่นำกิจกรรมมาปรับ และประยุกต์ให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม การเรียนรู้ และการพัฒนาการ โดยมีการ ตรวจ ประเมินส่งเสริม ป้องกัน… Read more

ผู้สูงอายุกับปอดอักเสบ โรคร้ายที่ไม่อาจมองข้าม

10197102_m

โรคปอดอักเสบติดเชื้อ(Pneumonia ) บางครั้งเรียกว่าปอดบวม ทำให้มีความสับสนกับภาวะปอดบวมอันเกิดจากน้ำท่วมปอด (pulmonary edema) ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคนั้นแตกต่างกัน โรคปอดอักเสบติดเชื้อนั้น เกิดจากเชื้อหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิต ผู้ป่วยมักมีอาการไข้ (อาจมีหนาวสั่น หรือไม่มีก็ได้) ไอ เสมหะเหลือง หายใจเร็ว บางครั้งอาจมีอาการเจ็บแปล๊บที่หน้าอก หรือมีหอบเหนื่อยร่วมด้วย ถ้าหากเป็นรุนแรง อาจมีระบบหายใจล้มเหลวได้ โดยในผู้สูงอายุจะสังเกตอาการได้ยากกว่าอาจมีเพียงอาการไข้ตัวอุ่น ซึม สับสน และอาจมีอาการไอ หรือไม่มีเลย จึงต้องสังเกตเป็นพิเศษ เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบที่พบมากที่สุดในคนทุกวัย คือเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า “สเตรปโตค็อกคัส นิวโมเนียอี” (Streptococcuspneumoniae) หรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า “นิวโมค็อกคัส” (Pneumococcus) ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบเฉียบพลันและรุนแรง ทั้งในเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ นอกจากนี้เชื้ออื่นที่พบได้เช่น มัยโคพลาสมา นิวโมเนียอี (Mycoplasmapneumoniae) รวมไปถึง virus ที่มักมีการระบาดเป็นระยะ เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza virus) หรือ respiratory… Read more

“IQ” (Intelligence)

17348376_m

ความฉลาดทางปัญญาหรือที่เราเรียกกันว่า “IQ” (Intelligence) นั้น หลายท่านรู้จักกันดี แต่ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการวัดไอคิว ไอคิวมีส่วนสัมพันธ์อะไรกับการพัฒนาความสามารถของแต่ละบุคคล ไอคิวคือ ความสามารถทางเชาว์ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การคิดเชื่อมโยง และการแก้ไขปัญหา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ไอคิวได้รับอิทธิพล โดยตรงมาจากมาจากพันธุกรรมด้วยการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่อย่างไรก็ตาม สิ่งแวดล้อม อาหารและการเลี้ยงดู รวมทั้งอุบัติเหตุการกระทบกระเทือนทางสมองต่างๆ ก็ส่งผลต่อไอคิวได้ เช่นกัน ไอคิวสามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขได้ด้วยแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานซึงมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้คนส่วนใหญ่มีระดับไอคิวอยู่ในช่วง 100 (ระดับไอคิวปกติ 90 – 109) ส่วนคนที่มีระดับไอคิวสูงจะอยู่ในช่วง 120 ขึ้นไป โดยสังเกตได้จากสมองมีการรับรู้ว่องไว เรียนรู้เร็ว   หลักสำคัญในการวัดไอคิว คือเพื่อประเมินระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญา คัดกรองเด็กที่มีอัจฉริยภาพสูงและเด็กที่มีความบกพร่องทางเชาว์ปัญญาได้ เด็กที่มีไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์ จะมีปัญหาในการเรียน ไม่สามารถเรียนทันเพื่อนอ่านเขียนได้น้อย การทดสอบไอคิวจะทำให้ทราบอย่างแน่ชัดว่าเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองหรือไม่ มากน้อยเพียงใดเพื่อจะได้หาแนวทางการแก้ไขช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม หรือต่อยอดในการส่งเสริมความสามารถทางสมองให้ถูกทาง หากบุตรหลานของท่านมีปัญหาทางด้านการเรียนควรรับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาคลินิกและตรวจวัดไอคิว เพื่อค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของบุตรหลานของท่าน

ความสำคัญของการใช้งานตัวกรอง(IV Filter)

images

ความสำคัญของการใช้งานตัวกรอง(IV Filter) ในการให้สารน้ำ สารอาหาร หรือยาทางหลอดเลือดดำ การให้สารน้ำ สารอาหาร หรือยาทางหลอดเลือดดำ คือ การรักษาประเภทหนึ่งซึ่งสารเหล่านั้นจะเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงผ่านทางหลอดเลือด ได้ถูกพบว่าในระหว่างการให้นั้นมีอนุภาคแปลกปลอมมากถึง 10 ล้านอนุภาคที่อาจเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยทุกวัน ซึ่งการปนเปื้อนของอนุภาคเหล่านี้อาจส่งผลให้อวัยวะสำคัญต่างๆของร่างกายบกพร่องได้ โดยอนุภาคแปลกปลอมอาจมีที่มาจากหลากหลายแหล่งตั้งแต่ภาชนะพลาสติก ภาชนะแก้วที่บรรจุยาหรือสารอาหาร และชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับให้ยา หรือในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาทางหลอดเลือดพร้อมกันมากกว่าหนึ่งชนิดอาจมีการทำปฏิกิริยาของยาและก่อให้เกิดตะกอนจำนวนมาก รวมไปถึงฟองอากาศที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการให้ยาทางหลอดเลือดที่อาจเกิดจากการรั่วไหลของระบบหรือข้อต่อระหว่างชุดอุปกรณ์ที่ให้สารน้ำหรือสารละลายนั้นๆ องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์หลายๆองค์กรแนะนำให้ใช้ IV Filter ระหว่างการให้สารน้ำ สารอาหาร หรือ ยาทางหลอดเลือดดำ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ป่วยด้วยคุณสมบัติในการทำงาน 3 ประการ ดังนี้ 1. ป้องกันอนุภาคแปลกปลอม 2. ป้องกันฟองอากาศ 3. ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา ปัจจุบัน IV Filter เป็นตัวกรองที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ ถูกนำไปใช้ร่วมกับการรักษาของโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายของคนไข้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไข้ให้ดียิ่งขึ้น เรียบเรียงโดย : พญ.วารุณี ต.รุ่งเรือง กุมารแพทย์ รพ.เอกชัย

ภูมิแพ้ อาหารแฝง

Untitled-3

“อาหาร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คนเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่เชื่อหรือไม่คะว่า? อาหารที่เรารับประทาน เพื่อหวังที่จะต้องการพลังงานและสารอาหารจากมันนั้น มันกลับก่อให้เกิดโรคร้ายแก่เราอย่างเงียบ ๆ และโรคที่ว่านี้ก็คือ “โรคภูมิแพ้อาหารแฝง” ด้วยสิ่งแวดล้อมและภาวะที่เร่งรีบของชีวิตคนในยุคปัจจุบัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้เราวนเวียนกับการรับประทานอาหารแบบเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้ ซึ่งการรับประทานอาหารซ้ำ ๆ แบบเดิมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ๆ นั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้อาหารแฝงนั่นเองค่ะ โรคภูมิแพ้อาหารแฝงนี้แตกต่างจากโรคภูมิแพ้อาหารอย่างที่เรารู้จักกัน การแพ้อาหารนั้น เป็นการตอบสนองของร่างกายกับสารบางชนิดในอาหาร ทั้ง ๆ ที่สารนั้นไม่ได้เป็นสารพิษแต่อย่างใดค่ะ ซึ่งการแพ้อาหารโดยทั่วไปมักเกิดอย่างฉับพลันทันที หรือเว้นระยะเพียงเล็กน้อยหลังรับประทาน ต่างจากโรคภูมิแพ้อาหารแฝง ที่ไม่มีการแสดงออกถึงอาการแพ้แต่อย่างใด ส่วนโรคภูมิแพ้อาหารแฝงนั้น ไม่ได้แสดงอาการเฉียบพลันทันทีทันใด แต่จะค่อย ๆ สะสมเป็นภัยคุกคามอย่างเงียบ ๆ โดยอาหารจะไปกระตุ้น อิมมูโนโกลบูลินชนิด จี (Ig G) แต่จะไม่ได้ไปกระตุ้นมาสต์เซลล์อย่างการแพ้อาหารปกติ ทำให้ไม่แสดงอาการแพ้ แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ เมื่อเรารับประทานอาหารวนเวียนซ้ำ ๆ ในแบบเดิมอยู่เรื่อย ๆ ร่างกายเราก็จะได้รับสารอาหารชนิดเดิม ๆ ซึ่งจะเป็นการไปกระตุ้น Ig G ให้มีการสร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมากเกินกว่าที่ร่างกายจะกำจัดให้หมดออกไปได้ จนกลายมาเป็นสารภูมิต้านทานอิสระ และค่อย… Read more

“มีลูกยาก ไม่ใช่เรื่องยาก”

how-much-does-in-vitro-fertilization-cost

คุณผู้หญิงหลายๆ ท่านที่ต้องการมีบุตรแต่มีปัญหาเนื่องจากเป็นโรคต่างๆ ที่มีปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิด ภาวะมีบุตรยาก นั้น ปัญหาที่เกิดในเพศหญิงถือเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการมีบุตรยากถึงร้อยละ 70 เลยทีเดียว แต่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสาเหตุมาจากเพศชาย การตรวจหาความผิดปกติในเพศชายนั้น สะดวกกว่าเพศหญิง เพียงการตรวจพิเคราะห์น้ำอสุจิก็จะทราบได้ว่าเชื้อแข็งแรงพร้อมหรือไม่ สำหรับในเพศหญิงสาเหตุส่วนใหญ่ของการมีบุตรยากเกิดจากปัจจัยของท่อนำไข่ผิดปกติตีบตัน คดงอ รองลงมาเกิดจากปัจจัยภายนอกของโพรงมดลูก เช่น อาจจะมีเนื้องอกหรือความสมบูรณ์ไม่พอเพียงของเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก และปัจจัยจากรังไข่ซึ่งเป็นแหล่งสร้างไข่เพื่อมาปฏิสนธิกับตัวอสุจิ การวิเคราะห์หาสาเหตุของการก่อให้เกิดมีบุตรยาก เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อการวางแผนการแก้ไขรักษาได้ถูกต้องต่อไป บริการของศูนย์ ICSI (อิ๊กซี่) คือ การใช้เข็มฉีดเชื้ออสุจิหนึ่งตัวเข้าไปในไข่เพื่อช่วยปฏิสนธิ ให้เกิดเป็นตัวอ่อนเมื่อได้ตัวอ่อนแล้วจึงย้ายฝากเข้าสู่โพรงมดลูก PESA (พีซ่า) คือ การดูดตัวอสุจิออกมาจากบริเวณถุงพักน้ำเชื้อ เพื่อนำมาผสมกับไข่ให้เป็นตัวอ่อนด้วยวิธีการทำอิ๊กซี่ ในกรณีที่ฝ่ายชายไม่มีอสุจิ TESE (เทเซ่) คือ การตัดชิ้นเนื้อเล็กๆจากอัณฑะมาหาตัวอสุจิ เพื่อนำมาผสมไข่ให้เป็นตัวอ่อนด้วยวิธีการทำอิ๊กซี่ ในกรณีที่ฝ่ายชายไม่มีอสุจิ PGD คือ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยตัวอ่อน เพื่อดูจำนวนโครโมโซม หรือ สารพันธุกรรมที่ผิดปกติ เพื่อการคัดเลือกตัวอ่อนที่ปรากจากความผิดปกติทางพันธุกรรม สำหรับการตั้งครรภ์ Embryo transfer (ET) การย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก การแช่แข็งไข่ เพื่อเก็บไว้ในอนาคต การแช่แข็งอสุจิ เพื่อเก็บไว้ในอนาคต การแช่แข็งตัวอ่อน เพื่อเก็บไว้ในอนาคต MINC… Read more

พูดช้า พูดไม่ชัด  เรื่องสำคัญของลูกน้อยที่ต้องปรึกษาแพทย์

11479057_s

การพูด คือหนี่งในพัฒนาการที่สำคัญยิ่งสำหรับลูกน้อย  เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอื่นๆต่อไป  โดยทั่วไปแล้วเด็กที่เจริญเติบโต และมีพัฒนาการเป็นปกติ ก็จะมีพัฒนาการ ด้านการพูดเป็นปกติ จะเป็นไปตามวัย อย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดและใช้ภาษา หากสังเกตุความผิดปกติได้ช้า นอกจากจะแก้ไขยากแล้ว เด็กก็จะมีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจตามมา เนื่องจากไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มักจะหงุดหงิด ก้าวร้าว ฉุนเฉียว เกเร ไม่มีเพื่อน และมีปัญหาในการเข้าสังคมและการเรียนต่อไป   โรคที่พบได้จากการพูดที่ผิดปกติ…. การได้ยินผิดปกติ  ไม่เข้าใจคำสั่ง พูดไม่ได้ ร่วมกับไม่ตอบสนองต่อเสียง จ้องมองหน้าหรือริมฝีปากของคู่สนทนา และใช้ภาษาหรือท่าทางในการสื่อสาร อาจพบปัญหาทางอารมณ์ร่วม ภาวะสติปัญญาบกพร่อง / ปัญญาอ่อน ออทิสติก พัฒนาการทางภาษาผิดปกติ ขาดการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม   เมื่อไหร่จึงควรไปพบนักฝึกพูด การที่จะบอกว่าลูกมีปัญหาทางด้านการพูดหรือพูดช้าหรือไม่นั้น คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตลูกว่ามีพฤติกรรมการพูดตั้งแต่ขวบปีแรก และการพบความผิดปกติได้เร็ว ก็จะทำให้ลูกได้รับการรักษาได้เร็ว  โดยลูกจะมีลำดับขั้นของพัฒนาด้านภาษาและการพูดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถใช้ภาษาได้ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ เมื่ออายุ 7 ปี ขึ้นไป รวมถึงสมองด้านการพัฒนาทักษะการพูดก็จะหยุดลงด้วย ดังนั้นจึงควรเข้ารับการรักษาก่อนช่วงอายุดังกล่าว จึงจะได้ผลดีที่สุด   พัฒนาการทางด้านการพูด ในแต่ละช่วงอายุ: ช่วงอายุ… Read more

สรุปคำถามตอบ เรื่องการต่อหมัน

นพ.อำนาจ

สรุปคำถามตอบ เรื่องการต่อหมันโดยนายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัยและสูติแพทย์โรงพยาบาลเอกชัย การแก้หมันมีหลักการอย่างไร? – พูดถึงหลักการทำหมันก่อน(ผู้หญิง)คือการตัดท่อนำไข่ออก และผูกสองข้างไว้ ทำให้ไข่ของสตรีไม่สามารถผ่านท่อรังไข่ไปได้ ไม่สามารถผสมกับตัวเชื้อผู้ชายได้ การแก้หมันก็คือ การนำท่อ สองท่อที่ตัดออกมาเชื่อมกันโดยการผ่าตัด หมันแบบไหนที่สามารถแก้ได้? – ทั่วโลกมีการทำหมันวิธีเดียวคือการตัดท่อนำไข่ สามารถต่อได้ขึ้นอยู่กับว่า คนที่ทำหมันไปแล้วคนทำหมันคนแรกตัดท่อนำไข่ไปมากน้อยแค่ไหน เหลือส่วนท่อนำไข่ทำการต่อได้แค่ไหน ผลสำเร็จมันขึ้นอยู่กับตรงนั้น ข้อพิจารณาสำหรับการแก้หมัน? – ขึ้นอยู่กับลูกค้าทำหมันไปแล้ว และอยากมีบุตรอีก หากแต่งงานใหม่ มี ครอบครัวใหม่หรือ เกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดกับบุตร สภาพคนไข้ปกติสามารถทำได้ต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ เช่น โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น ต้องได้รับการรักษาด่วน ก็สามารถแก้ได้ ต้องนอนโรงพยาบาลนานเท่าไร? – ส่วนใหญ่ที่มาทำประมาณ 2 คืน ค่าใช้จ่ายในการต่อหมัน? – ประมาณ 7หมื่นบาท บวกลบ หลังแก้หมัน สามารถตั้งครรภ์ได้เลยไหม? – หลังแก้หมันแล้วนัดคนไข้มาเพื่อฉีดสีนัดดูท่อนำไข่ประมาณ 2 เดือน หลังแก้หมันถ้าท่อนำไข่เปิดก็ปล่อยให้ตั้งครรภ์ได้ อายุมากสามารถแก้หมันได้ไหม? -… Read more

เพิ่มความสูงด้วยฝังเข็ม ทำได้จริง?

18761060 - man drawing graph on nature background

เพิ่มความสูงด้วยฝังเข็ม ทำได้จริง? ผู้คนในปัจจุบัน ต่างให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพ รูปลักษณ์ ผิวพรรณ ซึ่งในนี้เราจะพูดถึงส่วนสูง ซึ่งคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ความสูงนั้นนอกจากจะทำให้ดูดียังเพิ่มโอกาสการทำงานได้ในหลายๆสายอาชีพ เช่น แอร์โฮสเตส พยาบาล เป็นต้น ซึ่งการที่แต่ละบุคคลจะมีส่วนสูงที่แตกต่างกันนั้น สาเหตุจากหลายปัจจัย ได้แก่ 1.กรรมพันธุ์ โดนการคำนวณจากส่วนสูงของคุณพ่อกับคุณแม่* มีสูตรคำนวณคร่าวๆดังนี้ ผู้ชาย = ((ส่วนสูงพ่อ+ส่วนสูงแม่)+13)/2               ผู้หญิง = ((ส่วนสูงพ่อ+ส่วนสูงแม่)-13)/2 *หน่วยเป็นเซนติเมตร ผลที่ได้ +-5 เซนติเมตร 2.อายุ ในเด็กผู้หญิงการเจริญเติบโตของร่างกายจะเริ่มช้าลงเมื่ออายุประมาณ 18 ปี และในเด็กผู้ชายอายุประมาณ 20 ปี ซึ่งสามารถดูได้จากแผ่น Epiphyscal plate** ว่าปิดแล้วหรือไม่ เพราะการเจริญเติบโตของกระดูกทางยาวนั้นเกิดจากการสร้างกระดูกแบบแทนที่กระดูกอ่อนที่บริเวณแผ่นเอพีไฟเซียลนั่นเอง ถ้าแผ่น Epiphyscal plate ปิดลงแล้ว การเจริญเติบโตของกระดูกทางยาวก็จะยุติลง ทำให้ไม่สามารถสูงขึ้นได้อีก 3.โภชนาการ การทานอาหารครบห้าหมู่… Read more

ฝังเข็ม เพื่อสุขภาพ และความงาม

kem2

จากภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับนับพันพันปี จากแผ่นดินจีน สู่โลกเพื่อเป็นทางเลือก ในการดูแลสุขภาพ และความงาม การฝังเข็ม คือการใช้เข็มขนาดเล็ก ฝังลงบนจุดต่างๆ ที่ส่งผลต่อการรักษาบนร่างกาย โดยจุดที่ฝังนั้น จะมีหน้าที่และชื่อเรียกของมันอย่างชัดเจน ซึ่งในร่างกายคนเรา มีจุดที่ใช้ในการฝังเข็มหลายร้อยจุด แต่องค์การอนามัยโลก ได้ให้การรับรองทั้งสิ้น 349 จุด เท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยการฝังเข็ม จะไม่รู้สึกเจ็บเนื่องจากเข็มที่มีขนาดเล็กมาก และเนื่องจากเป็นเข็มแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จึงมีความปลอดภัยสูง ฝังเข็มรักษาโรคอะไรได้บ้าง :  อาการปวดต่างๆ เช่น ปวดหลัง ปวดเอว ปวดขา ปวดเข่า ปวดต้นคอ ปวดประจำเดือน  ไมเกรน ปวดศีรษะ เวียนหัว นอนไม่หลับ เครียด  อัลไซเมอร์ หลงลืม  อัมพฤกษ์ อัมพาต ชา อ่อนแรง พาร์กินสัน ชาปลายมือ, ปลายเท้า  โรคผู้สูงอายุ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ภูมิแพ้ หอบหืด  สมรรถภาพทางเพศ  ปลูกผม  เพื่อความงาม รักษาสิว… Read more