Uncategorized

//Uncategorized

ทพญ.วราวรรณ เสี่ยงบุญ

2019-02-08T09:24:11+07:00

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม เฉพาะทาง : ทันตกรรมหัตถการ แพทย์ : ปรึกษา การศึกษา : – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เวลาออกตรวจ : - หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 233, 234

ทพญ.วราวรรณ เสี่ยงบุญ 2019-02-08T09:24:11+07:00

คลินิกแก้ไขการพูด Speech Therapy

2019-02-01T15:00:39+07:00

คลินิกแก้ไขการพูด Speech Therapy ให้การบริการครอบคลุม ปัญหาทางด้านภาษา และการพูด ได้แก่ 1. คัดกรองหาข้อบ่งชี้ ประเมินสภาพความผิดปกติทางด้านภาษาและการพูด เช่น พูดไม่ชัด จังหวะการพูดผิดปกติ(พูดติดอ่าง พูดรัวเร็ว) พัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้าไม่สมวัย อาการผิดปกติของการพูด ความเข้าใจภาษา (Aphasia) เสียงผิดปกติ พูดผิดปกติจากความบกพร่องของระบบประสาทควบคุมการพูด พูดผิดปกติจากปากแหว่งเพดานโหว่ ความผิดปกติทางภาษาและการพูดจากความบกพร่องทางการเรียนรู้ 2. ทดสอบความสามารถทางภาษาและการพูด 3. บำบัดรักษา แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพการพูด 4. วินิจฉัยความผิดปกติทางภาษาและการพูด 5. ให้คำแนะนำด้านการฝึกภาษาและจัดโปรแกรมเพื่อให้ผู้ปกครองนำไปฝึกที่บ้าน ปรึกษา นักแก้ไขการพูด  ติดต่อ ศูนย์แม่และเด็ก โทร.034-417-999 หรือ 1715 ต่อ 221, 222

คลินิกแก้ไขการพูด Speech Therapy 2019-02-01T15:00:39+07:00

doctor test

2018-03-09T02:03:25+07:00

เฉพาะทาง : ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง แพทย์ : ที่ปรึกษา การศึกษา : - ศัลยกรรมทั่วไป ,จุฬาลงกรณ์ - ศัลยกรรมตกแต่ง ,ศิริราชพยาบาล เวลาออกตรวจ : - หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133 เฉพาะทาง : - แพทย์ : ที่ปรึกษา การศึกษา : -  แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า -  วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแต่ง / วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เวลาออกตรวจ : วันจันทร์  15.00 – 18.00 น. วันอังคาร 11.00 -14.00 น.  และวันเสาร์ 08.00 -11.00 [...]

doctor test 2018-03-09T02:03:25+07:00

EKH ใช้เงิน 6 ลบ. ซื้อหุ้นบ.ย่อย”เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล” 20% ดันสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเป็น 77 %

2018-07-13T07:27:19+07:00

             สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 27 กุมภาพันธ์ 2561)-------นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) EKH เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด(“EKI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน เป็นจำนวนรวม 1,200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน ในมูลค่ารวม 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 3,420,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57 ของจำนวนหุ้นทัง้ หมด [...]

EKH ใช้เงิน 6 ลบ. ซื้อหุ้นบ.ย่อย”เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล” 20% ดันสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเป็น 77 % 2018-07-13T07:27:19+07:00

Dr.Jiraphat Cholkraisuwat

2018-08-23T02:59:41+07:00

ชื่อ : นายแพทย์จิรภัทร ชลไกรสุวัฒน์ ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ เฉพาะทาง : แพทย์ :  ปรึกษา การศึกษา :                    -  แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    -  วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลาออกตรวจ : วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ 18.00 – 07.00 น. หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111

Dr.Jiraphat Cholkraisuwat 2018-08-23T02:59:41+07:00

นพ.กนกพรรณ จารุมนพร

2019-02-01T11:02:28+07:00

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรม เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ หลอดเลือด แพทย์ : ที่ปรึกษา การศึกษา : – แพทยศาสตรบัณฑิต / รพ.รามาธิบดี – วุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์ หลอดเลือด/ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เวลาออกตรวจ : วันเสาร์สัปดาห์ 1 และ 3 เวลา 08.00 – 12.00 น. หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 142, 143

นพ.กนกพรรณ จารุมนพร 2019-02-01T11:02:28+07:00

Pawit Phadungsaksawasdi

2018-08-23T02:56:13+07:00

ชื่อ : นายแพทย์ภวิษณุ์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ความชำนาญพิเศษ : ผื่นแพ้ สะเก็ดเงิน เฉพาะทาง : ผิวหนัง แพทย์ :  ปรึกษา การศึกษา :                    - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                    - Dermatology department, Nagoya City University เวลาออกตรวจ : วันศุกร์ 09.00 -16.00 น. หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ความงาม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 201

Pawit Phadungsaksawasdi 2018-08-23T02:56:13+07:00