ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น   Child and Teen Development Center

การเลี้ยงดูบุตรหลาน ไม่เพียงแต่เป็นการให้การดูแลการเจริญเติบโตเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น แต่การส่งเสริมสุขภาพใจให้เข้มแข็ง มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่เหมาะสม และมีความสามารถในการเข้าสังคมได้ ก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของลูกน้อยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้รับการเสริมศักยภาพที่เหมาะกับแต่ละช่วงพัฒนาการของลูก จะยิ่งเป็นการดีต่อการดำรงชีวิตในอนาคตเป็นอย่างมาก ซึ่งศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความพร้อมจากสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลพัฒนาการของลูก ครอบคลุมช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปี   ทั้งกรณีที่เป็นเด็กปกติ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และ เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการ ด้านการเรียนหรือพฤติกรรมต่างๆ  เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข   โดยกลุ่มอาการที่ให้บริการได้แก่

1.ปรึกษาการเลี้ยงดูบุตร การกระตุ้นพัฒนาการและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมตามวัย ( Child rearing problems and behavioral modification) และภาวะเครียดจากการเลี้ยงดูบุตร (Stress-Related Child reuring problems)

2. กลุ่มปัญหาด้านการเรียนและพฤติกรรม (Neurodevelopment Disorders)

 • สมาธิสั้น (ADHD – Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder)
 • ภาวะออทิสติก (ASD – Autism Spectrum Disorder)
 • โรคปัญหาการเรียน ด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ (SLD – Specific Learning Disorders, Written Expression, Reading Disorder and Mathematics Disorder)
 • บกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการล่าช้า (ID – Intellectual Disability)
 • ปัญหาการพูดและการสื่อสาร (Communication Disorders) ได้แก่ การพูดช้า (Delayed Speech), ติดอ่าง (Stuttering) เป็นต้น
 • โรคทิกส์และทูเร็ตต์ (Tics and Tourette’s Disorder)
 • โรคดื้อ ต่อต้าน และโรคเกเร (Oppositional Defiant Disorder and Conduct Disorder)

3. กลุ่มอาการวิตกกังวล (Anxiety Disorders)

 • ภาวะกลัว กังวล ย้ำคิดย้ำทำ (GAD – Generalized Anxiety Disorder, OCD – Obsessive CompulsiveDisorder)
 • ภาวะกังวลจากการแยกจาก (Separation Anxiety Disorder)
 • ภาวะกังวลจากการพูดกับคนแปลกหน้า (Selective Mutism)
 • แพนิก (Panic Disorder)
 • ภาวะเครียดหลังประสบภัยอันตราย (PTSD – Posttraumatic Stress)
 • ปัญหาการปรับตัวต่อความเครียด (Adjustment Disorders)

4. กลุ่มปัญหาทางจิตใจ และอารมณ์

 • โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder)
 • โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder)
 • โรคจิตเภท (Schizophrenia)
 • ปัญหาการกิน (Feeding and Eating Disorders)
 • ปัญหาการนอน (Sleep-Wake Disorders)
 • ปัญหาการขับถ่าย อุจจาระและปัสสาวะราด (Elimination Disorders)

บริการของศูนย์ :

บุคลากรเพื่อการดูแล :

 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม (Developmental and Behavioral pediatrician)
 • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (Child and adolescent psychiatrist)
 • นักจิตวิทยาคลินิก (Psychologist)
 • นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist)
 • นักแก้ไขการพูด (Speech therapist)
 • นักดนตรีบำบัด (Music Therapist)

ติดต่อ : ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น (Child and Teen Development Center ) โทร. 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 9125, 9126

สามารถชมวิดีโอของศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่นได้ตามรายการ

 • พัฒนาการลูกผิดปกติ กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้ว  https://youtu.be/oXtSGXQ8Wvg
 • เด็กติดมือถืออันตรายจริงหรือ? https://youtu.be/jso-uSFwylY
 • สร้างวินัยอย่างไรให้ลูกมีความสุข https://youtu.be/SKAI9k1OeJw
 • เด็กชอบเป็นที่หนึ่ง จัดการอย่างไรกับเด็ก perfectionist https://youtu.be/2_J81YyTFyM
 • เด็กชอบร้องกรี๊ด คุยอย่างไรกับเด็กที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ https://youtu.be/81FlNeFyd0k
 • เด็กมีความผิดปกติทางการเรียนรู้ หรือออทิสซึ่ม (Autism) https://youtu.be/_sr0CB8tfEQ
 • มีความหลากหลายทางเพศ หรือ รักเพศเดียวกัน (Gender Creative) https://youtu.be/Wcb-3epNLYA
 • ติดเกม เล่นเกมตลอด ไม่ทานอาหาร ไม่รู้จักเวลา (Gaming Addiction) https://youtu.be/6XIfFhCqmdA