ทันตกรรม

No Photo Available

ชื่อ : ทันแพทย์หญิงจารุตา เกียรตินิมิตรา

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ -อังคาร, วันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 09.00 - 19.00 น. และวันอาทิตย์  09.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 233

 
Picture57

ชื่อ : ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์  วุฒิชาติ

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม

เฉพาะทาง : ทันตกรรมเด็ก

แพทย์ :  ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเอกชัย

เวลาออกตรวจ :วันอังคาร 09.00 – 19.00 น., วันเสาร์     09.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 233, 234

Schedule an Appointment with Dr. Amornrat Wuthichat
Picture58

ชื่อ : ทันตแพทย์หญิงอังคณา  ยอดเพ็ชร์

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

แพทย์ :  ปรึกษา

การศึกษา :

                   -  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

                   -  ประกาศนียบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปาก / มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ทำงาน : -

เวลาออกตรวจ :  วันพุธ 10.00 – 20.00 น.

วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 233, 234

Schedule an Appointment with Dr. Angkana Yodpetch
Picture60

ชื่อ : ทันตแพทย์หญิงผกายพฤทธิ์  กิตสุระพัฒนา

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม

เฉพาะทาง : จัดฟัน

แพทย์ :  ปรึกษา

การศึกษา :

                   -  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   -  ประกาศนียบัตร ทันตแพทย์จัดฟัน / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงาน : -

เวลาออกตรวจ : วันพฤหัสบดีที่ 1, 2, 3 และ 3  17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 233, 234

Schedule an Appointment with Dr. Paguyprut Kitsukapatana  
Picture59

ชื่อ : ทันตแพทย์วิทวัส  สังขะวิชัย

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม

เฉพาะทาง : ทันตกรรมหัตถการ

แพทย์ :  ปรึกษา

การศึกษา :

                  -  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                  -  ประกาศนียบัตร ทันตกรรมหัตถการ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ : วันพฤหัสบดี  09.00 – 14.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 233, 234

Schedule an Appointment with Dr. Wittawat Sungkawichai
No Photo Available

ชื่อ : ทันตแพทย์อาสาฬห์ ยงยุทธ

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม

เฉพาะทาง :-

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ : วันอาทิตย์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน เวลา 09.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 233, 234

6689731836819

ชื่อ : ทันตแพทย์กิตติมา วังวรัญญู

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

แพทย์ :  ปรึกษา

การศึกษา :

                   -  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                   -  Royal College of Surgeons of Edenbirgh

เวลาออกตรวจ : วันอาทิตย์แรกของทุกเดือน เวลา 10.00 - 15.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 233, 234