โปรแกรมตรวจสมอง ด้วยเครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูง CT Scan 16 Slices

treat-heart-blockages

รายการตรวจสุขภาพ  ราคาปกติ  ราคาพิเศษ
โปรแกรมตรวจสมอง ด้วยเครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูง CT Scan 16 Slices 5,000 3,800