ร่วมงานกับเรา

รับสมัครงานด่วน 

ลำดับ ตำแหน่ง แผนก จำนวนอัตรา หมายเหตุ
1 เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน) การตลาด 1
2 เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การตลาด 1
3 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เวชระเบียน หลายอัตรา
4 พยาบาลวิชาชีพ Nurse หลายอัตรา
 5 หัวหน้าแผนก ผู้ป่วยใน (Ward เด็ก)  1
6 นักรังสีเทคนิค รังสีวินิจฉัย 2
7 ผู้ช่วยแม่ครัว โภชนาการ 3
8 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย OPD/IPD/ER  หลายอัตรา
9 เจ้าหน้าที่การตลาด การตลาด 1
10 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย เด็กแรกเกิด 1
11 เภสัชกร เภสัช หลายอัตรา
12 เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ วิศกรรมบริการ 1
13 เจ้าหน้าที่ประมวลผล ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 1
14 นักกิจกรรมบำบัด (สำหรับเด็ก) ศูนย์พัฒนาการเด็ก 1
15 เจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน (สาธารณสุข) การตลาด 1
 16 ช่างซ่อมบำรุง วิศวะกรรมบริการ 3

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่าย HR 034-417-999 ต่อ 210 หรือ 209 หรือ แนบเอกสารผ่านทางเว็บไซต์หรือคุณนำชัย 086-895-9322
เอกสารที่ต้องเตรียมมา
- บัตรประชาชน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
- วุฒิการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา
- ใบประกาศนียบัตร
- ใบรับรองการฝึกงาน หรือผ่านงาน(ถ้ามี)

**กรณีมาสมัครด้วยตนเองรบกวนนำเอกสารหรือหลักฐานตัวจริงแนบมาด้วย

Input this code: captcha

ปุ่มicon แก้แล้ว