ร่วมงานกับเรา

รับสมัครงานด่วน
รับสมัครงานพนักงาน ประจำคลินิคศูนย์มีบุตรยาก พระราม9 
- เจ้าหน้าที่พยาบาล 
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน(จบ วทบ. เทคนิคการแพทย์)
- เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
- เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
- นักเทคนิคการแพทย์ LAB

ลำดับ ตำแหน่ง แผนก จำนวนอัตรา หมายเหตุ
1  กุมารแพทย์ท๋ัวไป และ SUBBOARD  แพทย์
2  อายุรแพทย์ทั่วไป และ SUBBOARD  แพทย์
3  สูตินรีเวช (หญิง)  แพทย์
4  ศัลยแพทย์ทั่วไป (ประจำ)  แพทย์
5  เจ้าหน้าที่นำส่ง  นำส่งผู้ป่วย 1
6  พยาบาลวิชาชีพ OPD OPD 1
7  แม่ครัวลูกค้าจีน โภชนาการ 2
8  หัวหน้าแผนก ER (มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป) ER 1
9  พยาบาลวิชาชีพ Wardเด็ก (มีประสบการณ์) 1
10  เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ) 2
11  เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (มีใบอนุญาติขับขี่) ยานพาหนะ 1
12  ช่างไฟฟ้า-ซ่อมบำรุง วิศวกรรมบริการ 1
13  ผู้ช่วยแม่ครัว โภชนาการ 5
14  นักกิจกรรมบำบัด (สำหรับเด็ก) ศูนย์พัฒนาการเด็ก 1
15  ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA)  5
16  เจ้าหน้าที่ UR  UR 2
 17  เจ้าหน้าที่เภสัชกร  เภสัชกรรม 1
 18  เจ้าหน้าที่เวชกรฉุกเฉิน (ด่วน)  EMT 1
 19  เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน)  บัญชี 1

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่าย HR 034-417-999 ต่อ 210 หรือ 209 หรือคุณนำชัย 086-895-9322

สมัครแพทย์ ติดต่อเลขาแพทย์ 0817631937 คุณพัชราภา

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
- บัตรประชาชน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
- วุฒิการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา
- ใบประกาศนียบัตร
- ใบรับรองการฝึกงาน หรือผ่านงาน(ถ้ามี)

**กรณีมาสมัครด้วยตนเองรบกวนนำเอกสารหรือหลักฐานตัวจริงแนบมาด้วย

Input this code: captcha