ร่วมงานกับเรา

รับสมัครงานด่วน 

ลำดับ ตำแหน่ง แผนก จำนวนอัตรา หมายเหตุ
1  กุมารแพทย์ท๋ัวไป และ SUBBOARD  แพทย์
2  อายุรแพทย์ทั่วไป และ SUBBOARD  แพทย์
3  สูตินรีเวช (หญิง)  แพทย์
4  ศัลยแพทย์ทั่วไป (ประจำ)  แพทย์
5  เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  การตลาด 1
6  เจ้าหน้าที่บัญชี  บัญชี 1
7  พยาบาลวิชาชีพ  Nurse หลายอัตรา
8 เจ้าหน้าที่ Admission Admission 1
9  นักโภชนาการ  โภชนาการ 1
10  ผู้ช่วยแม่ครัว  โภชนาการ 7
11  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย (ผู้ช่วยพยาบาล)  OPD/IPD/ER  หลายอัตรา
12 เจ้าหน้าที่ซักรีด ซักรีด 2
13  เภสัชกร  เภสัช หลายอัตรา
14  เจ้าหน้าที่นำส่งผู้ป่วย  นำส่งผู้ป่วย 1
15  แม่ครัว (พูดภาษาจีนได้)  โภชนาการ 1
16  นักกิจกรรมบำบัด (สำหรับเด็ก)  ศูนย์พัฒนาการเด็ก 1
17  เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง  OR 1
18  เจ้าหน้าที่ Programmer (C#)  TTC 1
19  ช่างซ่อมบำรุง  วิศวกรรมบริการ  2
20 เจ้าหน้าที่สรรหา จัดจ้าง  ฝ่ายบุคคล  1

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่าย HR 034-417-999 ต่อ 210 หรือ 209 หรือ แนบเอกสารผ่านทางเว็บไซต์หรือคุณนำชัย 086-895-9322

สมัครแพทย์ ติดต่อเลขาแพทย์ 0817631937 คุณพัชราภา

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
- บัตรประชาชน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
- วุฒิการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา
- ใบประกาศนียบัตร
- ใบรับรองการฝึกงาน หรือผ่านงาน(ถ้ามี)

**กรณีมาสมัครด้วยตนเองรบกวนนำเอกสารหรือหลักฐานตัวจริงแนบมาด้วย

Input this code: captcha

ปุ่มicon แก้แล้ว