ร่วมงานกับเรา

รับสมัครงานด่วน 

ลำดับ ตำแหน่ง แผนก จำนวนอัตรา หมายเหตุ
1 เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การตลาด 1
2 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เวชระเบียน หลายอัตรา
3 พยาบาลวิชาชีพ Nurse หลายอัตรา
4 หัวหน้าแผนก ผู้ป่วยใน (Ward เด็ก)  1
5 นักรังสีเทคนิค รังสีวินิจฉัย 2
6 ผู้ช่วยแม่ครัว โภชนาการ 3
7 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย OPD/IPD/ER  หลายอัตรา
8 เจ้าหน้าที่การตลาด การตลาด 1
9 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย เด็กแรกเกิด 1
10 เภสัชกร เภสัช หลายอัตรา
11 เจ้าหน้าที่นำส่งผู้ป่วย นำส่งผู้ป่วย 3
12 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล 1
13 นักกิจกรรมบำบัด (สำหรับเด็ก) ศูนย์พัฒนาการเด็ก 1
14 เจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน (สาธารณสุข) การตลาด 1
15 ช่างซ่อมบำรุง วิศวะกรรมบริการ 3
16 เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง OR 1
 17 เจ้าหน้าที่นักเทคนิคการแพทย์ LAB 2

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่าย HR 034-417-999 ต่อ 210 หรือ 209 หรือ แนบเอกสารผ่านทางเว็บไซต์หรือคุณนำชัย 086-895-9322
เอกสารที่ต้องเตรียมมา
- บัตรประชาชน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
- วุฒิการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา
- ใบประกาศนียบัตร
- ใบรับรองการฝึกงาน หรือผ่านงาน(ถ้ามี)

**กรณีมาสมัครด้วยตนเองรบกวนนำเอกสารหรือหลักฐานตัวจริงแนบมาด้วย

Input this code: captcha

ปุ่มicon แก้แล้ว