“IQ” (Intelligence)

ความฉลาดทางปัญญาหรือที่เราเรียกกันว่า “IQ” (Intelligence) นั้น หลายท่านรู้จักกันดี แต่ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการวัดไอคิว ไอคิวมีส่วนสัมพันธ์อะไรกับการพัฒนาความสามารถของแต่ละบุคคล

ไอคิวคือ ความสามารถทางเชาว์ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การคิดเชื่อมโยง และการแก้ไขปัญหา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ไอคิวได้รับอิทธิพล โดยตรงมาจากมาจากพันธุกรรมด้วยการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่อย่างไรก็ตาม สิ่งแวดล้อม อาหารและการเลี้ยงดู รวมทั้งอุบัติเหตุการกระทบกระเทือนทางสมองต่างๆ ก็ส่งผลต่อไอคิวได้ เช่นกัน ไอคิวสามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขได้ด้วยแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานซึงมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้คนส่วนใหญ่มีระดับไอคิวอยู่ในช่วง 100 (ระดับไอคิวปกติ 90 – 109) ส่วนคนที่มีระดับไอคิวสูงจะอยู่ในช่วง 120 ขึ้นไป โดยสังเกตได้จากสมองมีการรับรู้ว่องไว เรียนรู้เร็ว

 

หลักสำคัญในการวัดไอคิว คือเพื่อประเมินระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญา คัดกรองเด็กที่มีอัจฉริยภาพสูงและเด็กที่มีความบกพร่องทางเชาว์ปัญญาได้ เด็กที่มีไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์ จะมีปัญหาในการเรียน ไม่สามารถเรียนทันเพื่อนอ่านเขียนได้น้อย การทดสอบไอคิวจะทำให้ทราบอย่างแน่ชัดว่าเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองหรือไม่ มากน้อยเพียงใดเพื่อจะได้หาแนวทางการแก้ไขช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม หรือต่อยอดในการส่งเสริมความสามารถทางสมองให้ถูกทาง หากบุตรหลานของท่านมีปัญหาทางด้านการเรียนควรรับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาคลินิกและตรวจวัดไอคิว เพื่อค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของบุตรหลานของท่าน