ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อผู้แข่งขัน
  นามสกุลผู้แข่งขัน
  ชื่อเล่น
  อายุ
  วัน เดือน ปี เกิด
  เพศ
  โรงพยาบาลที่เกิด
  ชื่อบิดา
  ชื่อมารดา
  ที่อยู่
  เบอร์โทรศัพท์
  เหตุผลในการแข่งขัน
  เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มนี้แล้วแสดงว่า คุณยอมรับข้อมูลทั้งหมดว่าเป็นความจริงและคุณกรอกครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

  กติกาการแข่งขัน

  1. ผู้แข่งขันต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน (1 ปี) ในวันแข่งขันจริง
   เกิดช่วงวันที่ 25 สิงหาคม 2561 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
  2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมในการแข่งขัน
  3. ผู้เข้าแข่งขันต้องยืนยันการเข้าแข่งขันก่อน 20 นาที
  4. ผู้เข้าแข่งขันห้ามยืนหรือเดินระหว่างแข่งขัน
  5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

  ส่งใบสมัครได้ที่ แบบฟอร์มนี้, ศูนย์แม่และเด็ก, แผนกบริการลูกค้า, แผนกการตลาด หรือ E-mail: surasa.sr@www.ekachaihospital.com, www.facebook.com/ekachaihospital

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-417-999 หรือสายด่วน 1715 ต่อ 262, 221, 222, 103 หรือ 085-943-4032