การให้บริการตรวจสุขภาพคนประจำเรือ และออกใบประกาศนียบัตรสุขภาพคนประจำเรือตามมาตรฐานกรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

โรงพยาบาลเอกชัยให้บริการตรวจสุขภาพคนประจำเรือ ออกใบประกาศนียบัตรสุขภาพคนประจำเรือตามมาตรฐานกรมเจ้าท่าตรวจ เพื่อขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์

แพทย์ที่ทำการตรวจ

  • นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล
  • นายแพทย์ไพฑูรย์  พรทวีวุฒิ
  • นายแพทย์พลกฤษณ์  จันทรโสภาคย์