การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559
การจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2559 และจ่ายปันผล
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ
รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560
รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจำปี 2560
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.)
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ
แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560