ชื่อ : แพทย์หญิงภาริณี เขมโชคนที
ชื่อ : แพทย์หญิงภาริณี เขมโชคนที
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : –
แพทย์ :  ที่ปรึกษา
การศึกษา :
– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล
– จักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ : วันอังคาร และวันพุธ เวลา 17.00 – 20.00 น.
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์จักษุ ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 277