fbpx

Reproductive Medicine

Home/Posts/Reproductive Medicine

นพ.วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์

2019-08-07T15:14:24+07:00

ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช เฉพาะทาง : วัยทองชาย-หญิง, ผู้มีบุตรยาก แพทย์ :ประจำ การศึกษา : – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล – วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การศึกษาหลังปริญญา : – การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและผ่าตัด จาก International Federation of Gynecologic Endoscopists The American Association of Gynecologic Laparoscopists, ประเทศสหรัฐอเมริกา – การดูแลภาวะหมดระดูของหญิงและภาวการณ์เจริญพันธุ์เสื่อมของชาย, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล – ภาวการณ์มีบุตรยาก (เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : – ภาวะมีบุตรยาก – การผ่าตัดส่องกล้อง – ภาวะหมดระดูของหญิงและภาวการณ์เจริญพันธุ์เสื่อมของชาย เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ [...]

นพ.วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์2019-08-07T15:14:24+07:00

พญ.กิ่งแก้ว มิ่งสุทธิพร

2019-10-09T17:21:30+07:00

ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช เฉพาะทาง : วัยทองชาย-หญิง, ผู้มีบุตรยาก แพทย์ :ประจำ การศึกษา : – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศิริราชพยาบาล – วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เวลาออกตรวจ : วันอังคาร, วันพฤหัส, วันศุกร์, วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. วันพุธ เวลา 17.00 - 20.00 น. หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 158

พญ.กิ่งแก้ว มิ่งสุทธิพร2019-10-09T17:21:30+07:00

นพ.วรวัธ บุญญาจันทร์

2019-09-02T16:31:04+07:00

ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช เฉพาะทาง : วัยทองชาย-หญิง, ผู้มีบุตรยาก แพทย์ : การศึกษา : – แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า – วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า – Reproductive Biology Unit, Department of Obstetics and Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University เวลาออกตรวจ :- หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 158

นพ.วรวัธ บุญญาจันทร์2019-09-02T16:31:04+07:00

นพ.องอาจ บวรสกุลวงศ์

2019-08-07T15:12:03+07:00

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เฉพาะทาง : สูติศาสตร์ แพทย์ : ปรึกษา การศึกษา : - แพทย์ประจำบ้าน สูติศาสตร์ และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี (free training) เวลาออกตรวจ : วันอาทิตย์ เวลา 10.00 -16.00 น. หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์สูตินรีเวช ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222

นพ.องอาจ บวรสกุลวงศ์2019-08-07T15:12:03+07:00