• ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 034-417-999 ต่อ 122, 124
  • แผนกเวชระเบียน 034-417-999 ต่อ 105, 106