fbpx

รับตรวจสุขภาพเพื่อต่อใบอนุญาตการทำงาน แรงงานต่างด้าว

รับตรวจสุขภาพเพื่อต่อใบอนุญาตการทำงาน แรงงานต่างด้าว ประเทศลาว กัมพูชา เมียนมา (เฉพาะผู้ที่เข้าระบบประกันสังคม) รับเฉพาะบริษัทที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร
ราคา 500 บาท/ท่าน
เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้
1.แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List)
2.สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) หรือสำเนาเอกสารเดินทาง (Travel Document)
3.สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของนายจ้าง
4.สำเนาหนังสือรับรองสิทธิ์ประกันสังคมหรือเอกสารการส่งเงินสมทบของแรงงานที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

ตั้งแต่ วันที่ 2 กันยา 2562 – 31 มีนาคม 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 034-417-999 หรือ 1715
คุณน้ำเพชร โทร. 089-761-3901
คุณนิทรา โทร. 086-348-7696
คุณเยาวลักษณ์ โทร. 090-993-0781

2019-11-12T09:01:03+07:00