โปรแกรมกายภาพฟื้นฟูภายหลังการรักษาการติดเชื้อ COVID-19
* ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
* ฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อ
* ราคาแพ็กเกจรวมตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าพัก
* มีนักโภชนาการให้คำแนะนำด้านอาหารที่เหมาะสม
* อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพปอด (TRIFLOW)
อัตราค่าบริการห้องพักรวมกายภาพ
38,500 บาท / แพ็กเกจ 7 วัน
ติดต่อแผนกกายภาพบำบัด : โทร 1715 ต่อ 424 หรือ 425
หมายเหตุ* ราคานี้ไม่รวมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ