เครื่องเอกซเรย์ฟันระบบดิจิทัล Digital Paramic

  • ภาพมีขนาดใหญ่ มีความชัดเจนมากกว่าเอกซเรย์ทั่วไป
  • ใช้ปริมาณรังสีน้อย
  • บันทึกไฟล์ดิจิตอลได้ ส่งไฟล์ภาพได้

เครื่อง Cone Beam Computed Tomography : CBCT เป็นการถ่ายภาพรังสีได้ 3 ระนาบ และสร้างเป็นภาพ 3 มิติได้เพื่อได้เห็นรายละเอียดในขอบเขต รูปร่าง โครงสร้างภายในของฟัน และความสัมพันธ์ กับโครงสร้างรอบข้างโดย ไม่มีการซ้อนทับกันของโครงสร้างต่างๆที่ต้องการ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น.