ชื่อ : นายแพทย์อำนวย ศิริโสภา
ชื่อ : นายแพทย์อำนวย ศิริโสภา
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : โรคไต

แพทย์ : ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– วุฒิบัตรสาขา โรคไต/ โรงพยาบาลรามาธิบดี