ชื่อ : นายแพทย์เอกชัย กาญจนาคาร
ชื่อ : นายแพทย์เอกชัย กาญจนาคาร
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยประสาท

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตร ประสาทศัลยศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : –

Schedule an Appointment with Dr. Ekachai Kanjanakarn