ชื่อ : นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล
ชื่อ : นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป
เฉพาะทาง : –
แพทย์ : ประจำ
การศึกษา :
– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ : วันอังคาร – วันพฤหัสบดี เวลา 07.00 – 15.30 น.
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111

Schedule an Appointment with Dr. Karune Pornwitworakul