แพทย์หญิงปวีณ์ญาดา มานุพีรพันธ์
แพทย์หญิงปวีณ์ญาดา มานุพีรพันธ์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม
เฉพาะทาง : ระบบทางเดินอาหาร

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :
– แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
– หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ /มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
– วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร/ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เวลาออกตรวจ : วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111