ชื่อ : นายแพทย์ฐกานต์ อิสรานุเจริญกุล
ชื่อ : นายแพทย์ฐกานต์ อิสรานุเจริญกุล
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :
– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ : วันพุธ เวลา 17.00 – 20.00 น.