โปรแกรมตรวจสมอง ด้วยเครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูง CT Scan 16 Slices

โปรแกรมตรวจสมอง ด้วยเครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูง CT Scan 16 Slices 2019-02-08T08:50:17+07:00

treat-heart-blockages

รายการตรวจสุขภาพ  ราคาปกติ  ราคาพิเศษ
โปรแกรมตรวจสมอง ด้วยเครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูง CT Scan 16 Slices 6,000 3,800