Note2-3

เสริมจมูกเกาหลีสำเร็จรูป 22,000 บาท
เสริมจมูกอเมริกา 15,000 บาท
เสริมจมูกใช้กระดูกอ่อนรองปลาย (คิดเพิ่ม) 10,000 บาท
ตัดปีกจมูก (เริ่มต้นที่) 10,900 บาท
Remove Silicone จมูก (คิดเพิ่ม) 5,000 บาท
ตกแต่งแบบเปิดจมูก (Opened Rhinoplasty) 52,000 บาท
Rhinoplasty reduction 89,000 บาท

*โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า