พญ.กรวิภา กิตตินนท์
พญ.กรวิภา กิตตินนท์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เฉพาะทาง : ภูมิแพ้เด็ก
การศึกษา :
– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดลฯ
– วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน
เวลาออกตรวจ : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 -16.00 น.