นายแพทย์พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์
นายแพทย์พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์
เฉพาะทาง : –

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ร รพ.รามาธิบดี

– วุฒิบัตร ประสาทศัลยศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

– โรคหลอดเลือดสมอง, Juntendo University Tokyo, Japan
เวลาออกตรวจ : –