คุณวิภาวี สถิรังกูร
คุณวิภาวี สถิรังกูร
ความชำนาญพิเศษ :นักจิตวิทยาคลินิก
เฉพาะทาง : –

การศึกษา :

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/ วท.ม.(จิตวิยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
– ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ศษ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) / มหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลาออกตรวจ : นัดหมายล่วงหน้า หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์แม่และเด็ก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222