นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย นำทีมบุคลากรของโรงพยาบาลฯ เข้ารับวัคซีน covid-19 ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวค จากทางสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีจำนวนประมาณ 521 โดส ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมกำลังใจ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับกองหน้าเชิงรุกแล้ว ยังเป็นการซักซ้อมขั้นตอนการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางภาครัฐให้สามารถมารับบริการวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชัยได้อย่างสบายใจ ทันทีที่ได้รับการประสานงานจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข