• รับรองมาตรฐาน AACI (American Accreditation Commission International)
  • รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Management System Certification)
  • รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย MOODY INTERNATIONAL Certification Scope : PROVISION OF HEALTHCARE SERVICE.
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมและ Intertek โครงการสร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยปลอดภัยมีคุณภาพ (Eat Safe Eat Smart) Certification Scope : THE CATERING OF PRECOOKED AND COOKED FOOD AT NUTRITION DEPARTMENT
  • ผ่านการรับรองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รางวัลสถานประกอบการ ที่ปฏิบัติตามมาตรการ ในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น (EIA Monitoring Award) ประเภทรางวัลดีเด่น 2 ครั้งติดต่อกันในปี พ.ศ. 2552 และปี 2554 โดยเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

คณะผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชัย มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันยกระดับคุณภาพการบริการ และคุณภาพทางการแพทย์เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชัยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ที่มีระบบคุณภาพที่ดีแห่งหนึ่งในประเทศไทย และพร้อมให้คุณภาพชีวิตที่ดีในด้านการรักษาพยาบาลแก่คนไทยและคนต่างชาติ