รับสมัครงานด่วน
รับสมัครงานพนักงาน ประจำคลินิคศูนย์มีบุตรยาก พระราม9
– นักเทคนิคการแพทย์
– นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน
– พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR)
– ผู้ช่วยพยาบาลช่วยห้องผ่าตัด (NA/PN)
– เวชระเบียน/การเงิน
– เจ้าหน้าที่บัญชี

ลำดับ ตำแหน่ง แผนก จำนวนอัตรา หมายเหตุ
1 กุมารแพทย์ท๋ัวไป และ SUBBOARD  แพทย์
2 อายุรแพทย์ทั่วไป และ SUBBOARD  แพทย์
3 สูตินรีเวช (หญิง)  แพทย์
4 ศัลยแพทย์ทั่วไป (ประจำ)  แพทย์
5 ล่ามจีน, อังกฤษ IDD 1
6 พยาบาลวิชาชีพ OPD / IPD 3
7 ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA) OPD / IPD หลายอัตรา
8 ช่างซ่อมบำรุง วิศวกรรม 1
9 ผู้ช่วยแม่ครัว โภชนาการ หลายอัตรา
10 แม่ครัว โภชนาการ 1
11 เจ้าหน้าที่การเงิน การเงิน 2
12 นักเทคนิคการแพทย์ LAB 1
13 นักรังสี เอ็กซเรย์ 1
14 ผู้ช่วยนักรังสี เอ็กซเรย์ 1
15 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เวชระเบียน 1
16 ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี บัญชี 1
17 เจ้าหน้าที่บัญชีรายจ่าย บัญชี 1
18 เจ้าหน้าที่เวชกรฉุกเฉิน EMS 1
19 ล่ามภาษาจีน (พระราม9) EKI(ศูนย์ผู้มีบุตรยาก) 1
20 ธุรการ (คนพิการ) 1

สามารถกรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่  แบบฟอร์มสมัครงาน คลิ๊ก
หรือ ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่าย HR 034-417-999 ต่อ 210 หรือ 209 
หรือคุณนำชัย 086-895-9322

สมัครแพทย์ ติดต่อเลขาแพทย์ 0817631937 คุณพัชราภา

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
– บัตรประชาชน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
– วุฒิการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา
– ใบประกาศนียบัตร
– ใบรับรองการฝึกงาน หรือผ่านงาน(ถ้ามี)

**กรณีมาสมัครด้วยตนเองรบกวนนำเอกสารหรือหลักฐานตัวจริงแนบมาด้วย