fbpx
ร่วมงานกับเรา 2019-11-01T15:24:47+07:00

รับสมัครงานด่วน
รับสมัครงานพนักงาน ประจำคลินิคศูนย์มีบุตรยาก พระราม9

– เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
– แม่บ้าน
– ล่ามจีน
– เจ้าหน้าที่บุคคล (HR)
– ผู้ช่วยพยาบาล (NA/PN)
– เจ้าหน้าที่บัญชี
– พยาบาลวิชาชีพ

ลำดับ ตำแหน่ง แผนก จำนวนอัตรา หมายเหตุ
1  กุมารแพทย์ท๋ัวไป และ SUBBOARD  แพทย์
2  อายุรแพทย์ทั่วไป และ SUBBOARD  แพทย์
3  สูตินรีเวช (หญิง)  แพทย์
4  ศัลยแพทย์ทั่วไป (ประจำ)  แพทย์
5 ล่ามจีน, อังกฤษ IDD 1
6  พยาบาลวิชาชีพ OPD / IPD 3
7  ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA) OPD / IPD หลายอัตรา
8  ช่างซ่อมบำรุง วิศวกรรม 1
9  ผู้ช่วยแม่ครัว โภชนาการ หลายอัตรา
10  ผู้ช่วยพยาบาลผู้ชาย (PN/NA) ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 1
11  แม่ครัว โภชนาการ 1
12  ซักรีด แม่บ้าน/ซักรีด 1
13  clerk 1
14  นักรังสี เอ็กซเรย์ 1
15  ผู้ช่วยนักรังสี เอ็กซเรย์ 1
16  IT Support TTC 1
17  ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี บัญชี 1
18  พยาบาลบริหารความเสี่ยง 1
19  เจ้าหน้าที่เวชกรฉุกเฉิน EMS 1
20  เจ้าหน้าที่บัญชีรายจ่าย บัญชี 1

สามารถกรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่  แบบฟอร์มสมัครงาน คลิ๊ก
หรือ ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่าย HR 034-417-999 ต่อ 210 หรือ 209 
หรือคุณนำชัย 086-895-9322

สมัครแพทย์ ติดต่อเลขาแพทย์ 0817631937 คุณพัชราภา

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
– บัตรประชาชน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
– วุฒิการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา
– ใบประกาศนียบัตร
– ใบรับรองการฝึกงาน หรือผ่านงาน(ถ้ามี)

**กรณีมาสมัครด้วยตนเองรบกวนนำเอกสารหรือหลักฐานตัวจริงแนบมาด้วย