รับสมัครงานด่วน
รับสมัครงานพนักงาน ประจำคลินิคศูนย์มีบุตรยาก พระราม9
– นักเทคนิคการแพทย์
– นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน
– พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR)
– ผู้ช่วยพยาบาลช่วยห้องผ่าตัด (NA/PN)
– เวชระเบียน/การเงิน
– เจ้าหน้าที่บัญชี

ลำดับ ตำแหน่ง แผนก จำนวนอัตรา หมายเหตุ
1 พยาบาลวิชาชีพ OPD / IPD หลายอัตรา
2 ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA) OPD / IPD หลายอัตรา
3 ผู้ช่วยแม่ครัว โภชนาการ หลายอัตรา
4 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุง 3
5 ผู้ช่วย X-ray รังสี 1

สามารถกรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่  แบบฟอร์มสมัครงาน คลิ๊ก
หรือ ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่าย HR 034-417-999 ต่อ 210 หรือ 209 
หรือคุณนำชัย 086-895-9322

สมัครแพทย์ ติดต่อเลขาแพทย์ 0817631937 คุณพัชราภา

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
– บัตรประชาชน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
– วุฒิการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา
– ใบประกาศนียบัตร
– ใบรับรองการฝึกงาน หรือผ่านงาน(ถ้ามี)

**กรณีมาสมัครด้วยตนเองรบกวนนำเอกสารหรือหลักฐานตัวจริงแนบมาด้วย