ลำดับ ตำแหน่ง แผนก จำนวนอัตรา หมายเหตุ
1 พยาบาลวิชาชีพ OPD / IPD 6
2 ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA) OPD / IPD 4
3 ผู้ช่วยแม่ครัว (วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป) โภชนาการ 5
4 นักกายภาพบำบัด กายภาพ 1
5 นักรังสีวินิฉัย รังสี X-Ray 1
6 แม่ครัว โภชนาการ 2
7 ผู้ช่วยเภสัชกร ห้องยา 1
8 ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ 1
9 เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้และทรัพย์สิน) บัญชี 1
10 เจ้าหน้าที่ซักรีด ซักรีด 1

สามารถกรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่  แบบฟอร์มสมัครงาน คลิ๊ก
หรือ ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่าย HR 034-417-999 ต่อ 9634

รับสมัครแพทย์ดังนี้
1. อายุรกรรมทางเดินอาหาร (GI-MED)
2. แพทย์ทารกแรกเกิด (NEWBORN) FULL-TIME และ PARTTIME
สนใจติดต่อสำนักผู้บริหาร เลขาแพทย์ 034417999 ต่อ 9697
สมัครแพทย์ ติดต่อเลขาแพทย์ 0817631937 คุณพัชราภา

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
– บัตรประชาชน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
– วุฒิการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา
– ใบประกาศนียบัตร
– ใบรับรองการฝึกงาน หรือผ่านงาน(ถ้ามี)

**กรณีมาสมัครด้วยตนเองรบกวนนำเอกสารหรือหลักฐานตัวจริงแนบมาด้วย