ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

ราคาหลักทรัพย์ล่าสุด

ข่าวล่าสุด

27 ก.พ. 2566 การจ่ายเงินปันผล การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข F53-4)
28 ก.พ. 2566 การปรับสิทธิของ EKH-W1
27 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45)(ตรวจสอบแล้ว)
31 ม.ค. 2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (EKH-W1) ครั้งที่ 1
22 พ.ย. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ EKH เริ่มซื้อขายวันที่ 23
17 พ.ย. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EKH-W1 (F53-5)
11 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 3(F45)(สอบทานแล้ว)
18 ต.ค. 2565 กำหนดการใช้สิทธิของ EKH-W1
11 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
18 ก.ค. 2565 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
12 ก.ค. 2565 การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด

บทวิเคราะห์

ข้อมูลบทวิเคราะห์สำหรับประกอบ การตัดสินใจในการลงทุน

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลชี้แจงรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายงานประจำปี

รายงานประจำปีนำเสนอผลสำเร็จของผลการดำเนินงาน