ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

ราคาหลักทรัพย์ล่าสุด

ข่าวสารจากตลาดหลักทรัพย์

20 พ.ย. 2566 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลด้านจิตเวช (เพิ่มเติมรายละเอียดสารสนเทศฯ)
14 พ.ย. 2566 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลด้านจิตเวช
14 พ.ย. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
14 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
06 พ.ย. 2566 กำหนดการใช้สิทธิของ EKH-W1
31 ต.ค. 2566 แจ้งเลขานุการบริษัทลาออก
10 ส.ค. 2566 การลงนามในสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางและดูแลผู้สูงอายุ
10 ส.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
09 ส.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
31 ก.ค. 2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (EKH-W1)
09 มิ.ย. 2566 หุ้นเพิ่มทุนของ EKH เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มิถุนายน 2566

บทวิเคราะห์

ข้อมูลบทวิเคราะห์สำหรับประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลชี้แจงรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปีนำเสนอผลสำเร็จของผลการดำเนินงาน

ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
ข้อมูลนำเสนอในรูปแบบของมัลติมีเดีย เช่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ฯลฯ

การประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งข้อมูลแนวทางและรูปแบบสำหรับการประชุมล่วงหน้าก่อนการปะชุมผู้ถือหุ้นคัดเลือกวาระอื่นๆ ของบริษัทฯ