ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

ราคาหลักทรัพย์ล่าสุด

ข่าวสารจากตลาดหลักทรัพย์

23 พ.ค. 2566 หุ้นเพิ่มทุนของ EKH เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
19 พ.ค. 2566 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
11 พ.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
11 พ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเวบไซต์ของบริษัท
03 พ.ค. 2566 กำหนดการใช้สิทธิของ EKH-W1
25 เม.ย. 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28 มี.ค. 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเวบไซต์ของบริษัท
28 ก.พ. 2566 การปรับสิทธิของ EKH-W1
27 ก.พ. 2566 การจ่ายเงินปันผล การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข F53-4)

บทวิเคราะห์

ข้อมูลบทวิเคราะห์สำหรับประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลชี้แจงรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปีนำเสนอผลสำเร็จของผลการดำเนินงาน

ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
ข้อมูลนำเสนอในรูปแบบของมัลติมีเดีย เช่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ฯลฯ

การประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งข้อมูลแนวทางและรูปแบบสำหรับการประชุมล่วงหน้าก่อนการปะชุมผู้ถือหุ้นคัดเลือกวาระอื่นๆ ของบริษัทฯ