ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อ : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ekachai Medical Care Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : EKH
เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000087
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3441-7999 หรือ 1715
โทรสาร : 0-3441-7903
เว็บไซต์ : www.ekachaihospital.com
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลเอกชัย”
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
ชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : จำนวน 409,999,780.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : จำนวน 337,447,467.50 บาท
จำนวนหุ้น : 819,999,561 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว : 674,894,935 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 0.50 บาท

 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
หน่วยงานกำกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 1207 หรือ 02-033-9999
โทรสาร : 02-033-9660
หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9999
โทรสาร : 02-009-9991
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9999
โทรสาร : 02-009-9991
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์ : 02-264-9090
โทรสาร : 02-264-0789
ที่ปรึกษากฏหมาย : บริษัท ทีบีซี ลอว์ จำกัด

87/489 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ : 02-415-1567
โทรสาร : 02-415-1461