บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2546 โดยกลุ่มแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เป็นที่เชื่อมั่นของคนในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง และกลุ่มเจ้าของธุรกิจที่มีรากฐานในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้เล็งเห็นถึงการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสมุทรสาคร และความต้องการสถานพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ขนาด 100 เตียง ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเอกชัย (“โรงพยาบาลฯ”) ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเอกชัย และได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 โดยปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ 142 เตียง และมีห้องตรวจทั้งหมด 60 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ถึง 1,500 คนต่อวัน พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปทุกสาขา โดยเฉพาะศูนย์ผู้มีบุตรยากที่ได้รับการยอมรับจากคนในจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์กุมารเวชที่มีกุมารแพทย์ประจำให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ศัลยกรรมซึ่งมีศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่มีความเชี่ยวชาญในด้านจุลศัลกรรม สามารถผ่าตัดต่ออวัยวะ เส้นเลือด เส้นเอ็นและเส้นประสาท และยังมีศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีรถพยาบาลพร้อมบริการรับส่งผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจากการทำงานหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้โรงพยาบาลฯ ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่

โรงพยาบาลเอกชัย ดำเนินการตามแนวคิด Green Hospital ซึ่งใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อม จึงออกแบบและตกแต่งอาคารแบบสมัยใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติ โดยมีพื้นที่มีเขียวและสวนน้ำในพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลฯ เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อผู้ใช้บริการและผู้มาเยียมเยียน ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ ได้รับรางวัลดีเด่น EIA (Environmental Impact Assessments) Monitoring Award จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  โรงพยาบาลฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรฐานการบริการ จึงได้นำระบบ ISO 9001:2008 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทำให้มั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลฯ มีระบบควบคุม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง โดยมีผู้ที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ด้วยปณิธานของโรงพยาบาลที่ว่า “สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ” โรงพยาบาลฯ ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการซึ่งจะได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ส่งผลดีต่อผู้รับบริการมากที่สุด

ในประเทศที่พัฒนาทั้งหลาย ล้วนให้ความสำคัญในเรื่องของการเข้าถึง “การรักษาพยาบาล” เพราะถือว่าเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับคนในประเทศ บวกกับศักยภาพทางด้านการรักษาพยาบาลของไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศในเรื่องของความสามารถทางการแพทย์ และการพยาบาล จนถึงขั้นวางเป้าหมายการเป็นศูนย์กลาง การรักษาพยาบาลของเอเชียไปแล้วทั้งนี้การเกิดขึ้นของสถานพยาบาลและการพัฒนาในสาขาวิชาแพทย์ จึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของสังคม พัฒนาการของโรค และรูปแบบการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ที่แตกต่างออกไป  ตลอด 12 ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลเอกชัยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดนิ่งกับที่ การก้าวสู่ปีที่ 13 ก็ยิ่งทำให้ เราต้องพัฒนาคุณภาพยิ่งขึ้น ทั้งคุณภาพด้านการแพทย์ และการบริการ เพื่อการเป็นโรงพยาบาลแห่งความภาคภูมิใจ ของชาวสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง จนถึงระดับนานาชาติต่อไป