โรงพยาบาลเอกชัย “สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ” ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพและประกันชีวิต โดยจัดบริการดังนี้

 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • ตรวจสุขภาพทุกประเภทตามสิทธิ์พิเศษที่ได้รับจากบริษัทประกัน (ตรวจประจำปี Prestige, VIP)
 • เจ้าหน้าที่เคลียร์สิทธิ์ประกันชีวิต ดูแล ประสานงาน ให้ข้อมูลสื่อสารการใช้สิทธิ์ตลอดระยะเวลาการเข้ารับบริการ โทรศัพท์ 034-417999 ต่อ 105, 106 หรือเบอร์มือถือ 063-2108887
 • บริการศูนย์ประสานงานบริษัทประกัน (Fax Claim) เวลา 08.00-17.00 น. โทรศัพท์ 034-417999 ต่อ 219
 • บริการจองห้องพักผู้ป่วยใน (Admission) 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 034-417999 ต่อ 107, 108 หรือติดต่อผู้ตรวจการ เบอร์มือถือ 084-6464400
 • ศูนย์บริการตัวแทนประกันชีวิต บริการเยี่ยมลูกค้าผู้ป่วยใน, ดูแลลูกค้า โทรศัพท์ 034-417999 ต่อ 9114 หรือเบอร์มือถือ 085-9434032

ตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันที่สามารถใช้บริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลเอกชัยแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้น ๆ

กรณีที่ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)


 • ยื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ ที่แผนกเวชระเบียน พร้อมตรวจเช็คสิทธิ์จาก Web site บริษัทประกันของท่าน เพื่อการส่งเอกสาร Fax Claim ที่ถูกต้อง
 • ในกรณีที่ท่านต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า โรงพยาบาลจะจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มใบเคลมให้ท่านนำไปเบิกกับบริษัทประกันด้วยตนเอง

กรณีที่ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)


 • ยื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ ที่แผนกรับผู้ป่วยใน (Admission)
 • เจ้าหน้าที่แผนกรับผู้ป่วยใน (Admission) ประสานงานการจองห้องพักเพื่อให้ข้อมูล และประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
 • เป็นผู้แทนในการประสานงานกับบริษัทประกัน และตรวจสอบสิทธิประโยชน์สำหรับท่าน
 • ประเมินค่าใช้จ่ายและสิทธิ์ความคุ้มครอง

กรณีที่ท่านเลือกใช้ Fax Claim


 • จุดตรวจจะเตรียมใบเคลมประกันให้ท่านเซ็นชื่อก่อนส่ง Fax Claim ไปที่บริษัทประกัน
 • ระยะเวลาตอบรับแฟกซ์เคลมจากบริษัทประกัน ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
 • หากได้รับสิทธิ์ Fax Claim ในวันที่กลับบ้านกรุณาติดต่อที่แผนกการเงินเพื่อเซ็นรับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)

กรณีที่ท่านต้องการเคลมประกันด้วยตนเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิ์ Fax Claim ได้


 • แผนกการเงินจะจัดเตรียมใบเคลมพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายสำหรับท่าน เป็นหลักฐานนำไปประกอบการเบิกกับบริษัทประกันได้ทันที
 • เจ้าหน้าที่แผนกบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ (UR) จะตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารของลูกค้า อย่างละเอียด ครบถ้วน และถูกต้อง
 • กรณีต้องการเคลมประกันด้วยตนเองสามารถรับใบเคลมได้ในวันที่สิ้นสุดการรักษา

การให้บริการแผนกเวชระเบียน


 • จัดทำแฟ้มประวัติลูกค้าล่วงหน้า เพื่อรองรับการให้บริการที่สะดวก และรวดเร็ว
 • ประสานงานการขอประวัติใบเคลม ใบรับรองแพทย์ย้อนหลัง
 • สอบถามตารางแพทย์ หรือแนะนำแพทย์เฉพาะทาง ณ จุดตรวจ