บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเอกชัย มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองความต้องการบริการทางการแพทย์ของจังหวัดสมุทรสาครที่เพิ่มสูงขึ้น
จากการขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

“สามารถให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปทุกสาขา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน”

ในช่วงแรก โรงพยาบาลฯ ให้บริการทางการแพทย์กับลูกค้าทั่วไป ลูกค้าคู่สัญญา และผู้ใช้บริการตามสิทธิประกันสังคม อย่างไรก็ตาม การแข่งขันด้านการให้บริการประกันสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลฯ จึงมุ่งเน้นที่จะให้บริการเฉพาะลูกค้าทั่วไปและลูกค้าคู่สัญญา และยกเลิกการเข้าร่วมโครงการประกันสังคมในปี 2554 รวมถึงได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์
ของโรงพยาบาลฯ ให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับบน (Premium)

รายละเอียดคำอธิบายและการวิเคราะห์

รายละเอียด ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฉบับ Filing