บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ
ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายDeposit your budget for investment

“อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณา
จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย
ที่กำหนดไว้ได้”

โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน
และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ลักทรัพย์ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
EKH  03/05/2566 19/05/2566 เงินปันผล 0.32 01/01/65-31/12/65
EKH  03/05/2566 19/05/2566 หุ้นปันผล 40 ต่อ 1 01/01/65-31/12/65
EKH 06/05/2565 20/05/2565 เงินปันผล 0.130 01/01/64-31/12/64
EKH 06/05/2565 20/05/2565 หุ้นปันผล 25 ต่อ 1 01/01/64-31/12/64
EKH 06/05/2564 21/05/2564 เงินปันผล 0.11 01/01/63-31/12/63
EKH 23/04/2563 08/05/2563 เงินปันผล 0.21 01/1/62-31/12/62
EKH 30/04/2562 16/05/2562 เงินปันผล 0.165 01/01/61-31/12/61
EKH 27/04/2561 16/05/2561 เงินปันผล 0.120 01/01/60-31/12/60
EKH 25/04/2560 16/05/2560 เงินปันผล 0.100 01/01/59-31/12/59