บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ
ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายDeposit your budget for investment

“อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณา
จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย
ที่กำหนดไว้ได้”

โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน
และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
EKH 27/2/2560 25/4/2560 16/5/2560 เงินปันผล 0.10 01/01/59-31/12/59
EKH 26/2/2561 27/4/2561 16/5/2561 เงินปันผล 0.12 01/01/60-31/12/60