บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ
ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายDeposit your budget for investment

“อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณา
จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย
ที่กำหนดไว้ได้”

โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน
และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

หลักทรัพย์ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
EKH 25/4/2560 16/5/2560 เงินปันผล 0.100 01/01/59-31/12/59
EKH 27/4/2561 16/5/2561 เงินปันผล 0.120 01/01/60-31/12/60
EKH 30/4/2562 16/5/2562 เงินปันผล 0.165 01/01/61-31/12/61
EKH 23/4/2563 8/5/2563 เงินปันผล 0.210 1/1/62-31/12/62
EKH 6/5/2564 21/5/2564 เงินปันผล 0.110 1/1/63-31/12/63