รายละเอียด 31-ธ.ค.-63* 31-ธ.ค.-62* 31-ธ.ค.-61* 31-ธ.ค.-60* 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58
งบดุล
สินทรัพย์รวม 1,002,487,532 1,093,455,958 968,301,151 900,311,259 877,622,078 310,412,321
หนี้สินรวม 144,926,610 139,518,459 106,306,034 77,173,614 90,244,114 80,935,507
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 857,560,922 953,937,499 861,995,117 823,137,645 787,377,964 229,476,814
ทุนที่เรียกชำระแล้ว 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 216,600,000
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 645,752,209 886,041,037 638,121,447 522,981,266 502,128,037 431,440,561
รายได้รวม 658,732,980 910,996,832 654,288,043 540,980,811 511,975,874 438,606,128
ต้นทนจากกิจการโรงพยาบาล 447,315,173 509,333,608 382,144,695 339,010,073 325,163,333 292,500,097
กำไรขั้นต้น 198,437,036 376,707,429 255,976,752 183,971,193 176,964,704 138,940,464
กำไรสำหรับปี 72,103,508 160,298,615 117,208,760 83,830,970 75,269,796 48,567,471
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.64 3.14 4.73 4.91 4.98 0.87
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 4.54 4.72 4.85 0.71
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.74 1.37 1.08 0.77
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.21 14.24 12.20 12.11 12.43 13.18
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 32.57 25.63 29.93 30.14 29.36 27.32
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 17.45 25.20 26.47 27.99 28.16 27.99
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 20.92 14.48 13.79 13.04 12.78 12.86
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.89 6.70 19.23 16.16 14.52 14.50
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 61.92 54.50 18.98 22.59 24.79 24.82
Cash Cycle (วัน) 24.73 20.59 16.95 15.36
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 40.11 35.18 35.24 32.20
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 19.99 16.08 16.64 13.10
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) 114.00 127.93 105.28 145.35
อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.60 17.91 15.50 14.70 11.07
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.41 13.62 10.11 14.80 23.67
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 6.56 15.19 12.13 9.24 12.67 15.50
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (%) 7.67 17.41 27.74 25.79 29.05 30.07
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 10.95 17.70 0.68 0.60 0.86 1.41
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.12 0.09 0.11 0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 61.31 86.55 79.71 24.53

*งบการเงินรวม