ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2019-03-29T14:53:07+07:00

รายละเอียด 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57
งบดุล
สินทรัพย์รวม 877,622,078.00 310,412,321.04 316,384,494.00
หนี้สินรวม 90,244,114.00 80,935,507.04 135,475,151.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 787,377,964.00 229,476,814.00 180,909,343.00
ทุนที่เรียกชำระแล้ว 300,000,000.00 216,600,000.00 285,000,000.00
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 502,128,037.00 431,440,561.18 414,360,138.00
รายได้รวม 511,975,874.00 438,606,128.18 423,743,456.00
ต้นทนจากกิจการโรงพยาบาล 325,163,333.00 292,500,097.00 284,155,817.00
กำไรขั้นต้น 176,964,704.00 138,940,464.18 130,204,321.00
กำไรสุทธิ 75,269,796.00 48,567,471.23 32,211,473.00
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.98 0.87 0.45
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 4.85 0.73 0.35
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.08 0.77 0.72
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 12.43 13.18 13.67
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 28.95 27.32 26.33
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 28.16 27.99 28.87
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 12.78 12.86 12.47
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 14.52 14.5 15.59
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 24.79 24.82 23.1
Cash Cycle (วัน) 16.95 15.36 15.7
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.24 32.2 31.42
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 16.64 13.1 11.01
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) 105.28 135.42 187.77
อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.7 11.07 7.6
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.8 23.67 19.55
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 12.67 15.5 9.91
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (%) 29.05 30.07 21.48
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.86 1.4 1.3
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.11 0.35 0.75
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 311.87 34.01 13.86
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า) 431.58 5.89 1.39
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 79.71 24.53

finance_th_1 finance_th_2