ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญฯ EKH-W12023-11-06T12:53:26+07:00

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญฯ EKH-W1

ข้อมูลทั่วไป EKH-W
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (EKH-W1)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 149,999,729 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.04 หุ้น เว้นแต่ จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ 6.058 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันกำหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ครั้งแรกในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทางการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 จะสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ จะใช้ สิทธิในการซื้อหุ้ นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ ก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครั้ง สําหรับการใช้ สิทธิครั้งสุดท้ายกําหนดให้ มีระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายทั้งนี้บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุดทะเบียน 21 วัน ก่อนวันครบกําหนดการใช้ สิทธิครั้งสุดท้าย และจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอพักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (หรือการขึ้นเครื่องหมาย SP) 2 วันทําการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทําการก่อนหน้าการแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิระยะเวลาการใช้สิทธิและระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทําการ ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ สําหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายภายใน 5 วันทําการ นับจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิโดยแจ้งความ จํานงในการใช้สิทธิตาม
ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ข้างต้นได้ที่สถานที่ติดต่อและวิธีการใช้สิทธิ (EKH-W1)แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 99/9 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-417999 ต่อ 9645ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทโดยจะต้องแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้ง ให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) (EKH-W1) ครั้งที่ 3
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ (EKH-W1) ครั้งที่ 3
Exercise Notification Form of Warrants to Purchase Ordinary Shares of Ekachai Medical Care Public Company Limited  (EKH-W1) No. 3
Notification of the exercise of the Warrants (EKH-W1) No.3

Title

Go to Top