ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการทำเพื่อสังคมตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจพร้อมส่งต่อจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานในทุกระดับและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายอย่างมีคุณธรรม ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในด้านจริยธรรมครอบคลุมทั้งองค์กร ลูกค้า และพนักงาน สรุปได้ดังนี้

 • จรรยาบรรณต่อองค์กร การยึดมั่นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อาทิ มาตรฐานการรักษาพยาบาล ราคา และดำเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม
 • จรรยาบรรณต่อตนเอง ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจในการเจริญเติบโตของบริษัท ส่งเสริมการสร้างวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงการให้ความเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น อันจะส่งผลต่อความมีสำนึกในหน้าที่การให้บริการต่อลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน สนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในพนักงานทุกระดับโดยมุ่งหวังให้เกิดเป็นประเพณีอันดีงามของบริษัทสืบต่อไป
 • จรรยาบรรณต่อลูกค้า ลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ดังนั้นทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการจะต้องสมบูรณ์ด้วยความรับผิดชอบ โดยยึดหลักสิทธิผู้ป่วย การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานของสหสาขาวิชาชีพ และการให้บริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

 • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ ไม่ใช้วิธีการให้เงินหรือสิ่งของแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อชักนำให้กระทำหรือละเว้นกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
  อย่างไม่ถูกต้อง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไม่พึงประสงค์ให้พนักงานรับเงินหรือสิ่งของที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ หากการรับนั้น อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่า ผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ เป็นพิเศษกับผู้ให้ซึ่งอาจก่อให้เกิด ความไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการรับประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ พนักงานย่อมไม่เรียกรับหรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ

  ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติแบบสมัครใจโดยภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต ด้วยการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง และโปร่งใส ตลอดจนการสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้นบริษัทฯ ได้ยื่นเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจิต (Private Section Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านการกำกับดูแลแิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสังคมไทยโดยรวม

 • การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้จัดทำนโยบายความปลอดภัยขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัทฯ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุง ดูแล สถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ ไม่ไห้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายทั้งแก่ผู้รับบริการ สังคม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุนการใช้เครื่องป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานในทุกกรณีและจะส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และยังเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสีขาว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การดูแลสวัสดิการแก่พนักงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น การให้บริการคลอดบุตรฟรีการให้เงินช่วยเหลือหลังคลอด การให้สวัสดิการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดงานวันเกิดและให้ของขวัญวันเกิดแก่พนักงาน การทำบุญใส่บาตรประจำทุกเดือน การจัดกิจกรรมสันฑนาการให้แก่พนักงานในโอกาสต่างๆ การจัดเวทีเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องต่างๆ ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลโดยตรง การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อความมั่นคงของพนักงานหลังเกษียณ

 • ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

  บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคหรือ “ลูกค้า” ที่บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นผู้มีความสำคัญที่สุด ฉะนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจกับลูกค้าไว้เป็นแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • ความปลอดภัยด้านคลินิก สามารถให้หลักประกันในการระบุผู้ป่วยอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้ให้การดูแลผู้ป่วย เน้นความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ และปลอดภัยจากการติดเชื้อในบริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย(Patient Safety Goal)
  • มีความรับผิดชอบ บริษัทฯ จะต้องพยายามหาทางแก้ไข และรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ ความรับผิดชอบเหล่านี้จะช่วยสร้างความอุ่นใจ ประทับใจ เชื่อถือ และศรัทธาเกิดขึ้นกับลูกค้าธุรกิจจะได้รับการยกย่อง และมีภาพพจน์ที่ดีในสังคมต่อไป
  • ให้การบริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นสำคัญ
  • ให้บริการที่ดี การให้บริการที่ดีกับลูกค้า จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความศรัทธาและประทับใจภายใต้คำขวัญ “สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ”
  • ต้องให้ความยุติธรรมและรักษาประโยชน์ให้กับลูกค้า บริษัทฯ จะต้องให้ความเป็นธรรมและให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน
  • การดูแล เยี่ยมเยียนหลังการใช้บริการ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า เอาใจใส่ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ การเอาใจใส่ดูแลสม่ำเสมอก็ถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความอบอุ่นประทับใจและเกิดความศรัทธาที่ดีกับบริษัทฯ
 • การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  จากแนวคิด Green Hospital บริษัทฯ จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(Environment of Care Committee) ซึ่งเป็นคณะทำงานที่รับผิดชอบ ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ดำเนินตามมาตรการรักษาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดแก่ชุมชน ซึ่งได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  การบำบัดน้ำเสีย

  บริษัทฯ ได้จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดจุลินทรีย์ชีวภาพ มีการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งทุก3 เดือน ก่อนที่จะปล่อยลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ

  การอนุรักษ์พลังงาน

  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้การใช้พลังงานทุกประเภทมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการบริการลดลง มาตรการการประหยัดพลังงาน ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติในองค์กร เช่น ปิดไฟส่องสว่างในที่มีแดดส่องถึง ปิดสวิตช์ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน เดินขึ้น-ลงบันได 1-2 ชั้นแทนการใช้ลิฟต์ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ปิดไฟแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ระหว่างพักเที่ยงปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงาน 15-30 นาที เป็นต้น

  การจัดการขยะมูลฝอย

  บริษัทฯ มีระบบการจัดการขยะตั้งแต่การคัดแยกขยะที่จุดกำเนิดของขยะ แบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะรีไซเคิล และขยะพิษ และมีที่รองรับขยะอย่างเพียงพอได้มาตรฐาน ส่วนการกำจัดขยะจะกำจัดตามประเภทของขยะ โดยขยะทั่วไป และขยะพิษจะกำจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบล

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผ่านการรับรองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น (EIA Monitoring Award) ประเภทรางวัลดีเด่น 3 ครั้งติดต่อกันในปี 2552 ปี 2554 และปี 2556 เป็นการยืนยันถึงความตั้งใจในความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป

 • การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

  บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้จัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ทั้งพื้นที่ภายในจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารอย่างสม่ำเสมอ เช่น

กิจกรรมปี 2560-2561

 • ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ในโครงการ “สืบแสงธรรม สมุทรสาคร” เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาล 12 ปี โดยตรวจสุขภาพด้วยการเอกซเรย์ทรวงอก ให้กับพระสงฆ์ในสมุทรสาคร จำนวน 1,212 รูป
 • มอบของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ภายในชุมชนซอยซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561
 • บริจาคของใช้จำเป็นพร้อมเงินผ้าป่าสามัคคี เพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กผู้ติดเชื้อ วัดพระบาทน้ำพุ โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญุโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้เดินทางมารับด้วยตัวเอง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
 • กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย โครงการ “Giving is Living” ครั้งที่ 1-3
 • บริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
 • โครงการ “กำจัดขยะทะเล” ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตปลาป่น ในจังหวัดสมุทรสาคร และพันธมิตร จัดกิจกรรมเก็บขยะในป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
 • ออกหน่วยตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลร่วมกับชุมชน ชาวชุมชนโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และชุมชนชัยมงคล อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
 • ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) สารเคมีอันตรายในโรงงาน ให้กับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท ไทยโอซูก้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด, บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
กิจกรรมปี 2559
  • การออกหน่วยตรวจสุขภาพ

   การออกหน่วยตรวจสุขภาพ และให้การรักษาพยาบาล โดยบริษัทฯ ได้นำทีมแพทย์ และพยาบาล รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ ออกไปให้บริการตรวจสุขภาพชาวบ้านที่ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

  • ปรับปรุงห้องพยาบาล

   ปรับปรุงห้องพยาบาล มอบเตียง ตู้ยา ยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนวัดถนนกระเพราะ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลงจังหวัดระยอง

  • จัดแข่งขันฟุตซอลเกมส์ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น

   จัดแข่งขันฟุตซอลเกมส์ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ สถานีตำรวจภูธรโคกขาม ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายและสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนในชุมชน

  • สนับสนุนเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์

   สนับสนุนเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ พร้อมป้ายไฟจุดตรวจ ให้กับ สถานีตำรวจภูธรโคกขาม ในโครงการ“เมา..เป่าแน่” เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “เมา..ไม่ขับ” อันเป็นการส่งเสริมการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ อันมีสาเหตุจากการเมาสุรา

  • ปรับปรุงวินมอเตอร์ไซค์

   ปรับปรุงวินมอเตอร์ไซค์ โดยปรับปรุงป้าย จัดกล่องยาและหมวกกันน๊อค ให้กับผู้ขับขี่ได้ใช้งาน เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร

  • กิจกรรมออกหน่วยปฐมพยาบาลร่วมกับกิจกรรมของชุมชน

   กิจกรรมออกหน่วยปฐมพยาบาลร่วมกับกิจกรรมของชุมชน เช่น งานเทศกาลแห่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง งานเทศกาลอาหารทะเล เทศกาลกินเจ ไหว้เจ้า 9 ศาล เป็นต้น

  • กิจกรรมจิตอาสา

   กิจกรรมจิตอาสา ดูแลสุขภาพประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยอเดช บริเวณสนามหลวง ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และร่วมกับแพทยสภา ในโครงการแพทย์อาสาร่วมใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 • สนับสนุนบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ให้กับสถานีตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสาคร

 • รับนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้ามาฝึกงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริง ด้วยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

 • สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีละ 6 – 8 ทุน


กิจกรรมปี 2557
 • โครงการรักษ์บ้านเกิดปี 2

  จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ บริษัท ผลิตขนไก่ป่นไทย จำกัด ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น กับชาวบ้าน และชาวชุมชน ณ วัดห้วยยาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี “ร่วมปันน้ำใจ ให้น้อง” โครงการรักบ้านเกิดปี 3 ปี 2558ขอขอบคุณทุกน้ำใจ ที่ส่งผ่าน รพ.เอกชัย ไปยังน้องๆ รร.บ้านองสิต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เพื่อปรับปรุงห้องพยาบาล และเพิ่มเติมเวชภัณฑ์ เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา


กิจกรรมปี 2556
 • สานสายใยให้รักอุ่นปี 1

  นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย นำทีมแพทย์ พยาบาล ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี พร้อมบริจาคอุปกรณ์การเรียนเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับนักเรียน 6 โรงเรียน อ.นาแห้ว จ.เลย ในโครงการ “รพ.เอกชัย สานสายใยให้รักอุ่นปี 1” โดยได้รับการต้อนรับจาก พ.ต.ท.ศรีนคร นัยวัฒน์ รอง ผกก.สภ.นาแห้ว พร้อมผู้บริหารจาก อ.นาแห้ว


กิจกรรมปี 2555
 • งานคัดกรองเด็กโรคหัวใจ

  โรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ จัดทำโครงการ “ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ” 1,334 ราย เพื่อให้ครบ 10,000 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและรอคิวผ่าตัดให้ได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นในโรงพยาบาล ที่ร่วมโครงการ โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายในงานได้รับเกียร จาก พันเอกนายแพทย์เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล รองเลขาธิการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ และ นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ มีผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ารับการตรวจ เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา