รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 2019-01-31T10:12:10+07:00

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายแพทย์ สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ และ นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน การบริหาร รวมทั้งมีความรู้ในธุรกิจโรงพยาบาล ทั้งนี้คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งมีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง โดยในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

  1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและการรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งรายไตรมาส และรายประจำปี โดยร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัทในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนที่จะมีการนำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ สามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
  3. การพิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อมั่นใจว่าแผนการตรวจสอบจะช่วยให้ตรวจพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
  4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
  5. การทำรายการเกี่ยวโยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เห็นว่าเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันโดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
  6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติโดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  7. การพิจารณา คัดเลือก แต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่จะป้องกันการทุจริตและการหาประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยชัดเจน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

(นายแพทย์ สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ์ 2561