เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน  โดยมีนายแพทย์ สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ และ นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน การบริหาร รวมทั้งมีความรู้ในธุรกิจโรงพยาบาล ทั้งนี้คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทตามบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วน
ทุกครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งมีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมเสนอข้อมูลรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละครั้งได้นําเสนอต่อคณะกรรมการของ บริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง โดยในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินและการรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งรายไตรมาส และรายประจําปี โดยร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัทในประเด็นความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่ วไป ก่อนที่จะมีการนําเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ สามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่ าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

3. การพิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปีและประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อมั่นใจว่าแผนการตรวจสอบจะช่วยให้ ตรวจพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญและดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริ ษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

5. การทํารายการเกี่ยวโยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เห็นว่าเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปมีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันโดยเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติโดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทร ั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องงกับธุรกิจของบริษัทฯ

7. การพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทักษะ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจรวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานําเสนอต่อท่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เพื่อพิจารณาบริษัทสํานักงานอี วาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2565 โดยมีนางสาววิสสุตา จริยธนากรผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอมีความถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่จะ ป้องกันการทุจริตและการหาประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ โดยชัดเจนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(นายแพทย์สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

24 กุมภาพันธ์ 2565