11 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
18 ก.ค. 2565 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
12 ก.ค. 2565 การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด
11 ก.ค. 2565 การไม่ปรับสิทธิของ EKH-W1
29 มิ.ย. 2565 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
01 มิ.ย. 2565 การไม่ปรับสิทธิของ EKH-W1
23 พ.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
23 พ.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
17 พ.ค. 2565 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
12 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
11 พ.ค. 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเวบไซต์ของบริษัท
06 พ.ค. 2565 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
03 พ.ค. 2565 การปรับสิทธิของ EKH-W1
29 เม.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
27 เม.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไขไฟล์ภาษาอังกฤษ)
27 เม.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
27 เม.ย. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19 เม.ย. 2565 การจ่ายเงินปันผล การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แนบแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4)
04 เม.ย. 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเวบไซต์ของบริษัท
02 มี.ค. 2565 การจ่ายเงินปันผล การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เพิ่ม template)
25 ก.พ. 2565 การจ่ายเงินปันผล การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
24 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
07 ธ.ค. 2564 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
24 พ.ย. 2564 สรุปข้อสนเทศใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EKH-W1)
19 พ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายของ EKH-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข Template)
16 พ.ย. 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเวบไซต์ของบริษัท
15 พ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายของ EKH-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
10 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
29 ต.ค. 2564 สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)(แก้ไข)
28 ต.ค. 2564 สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
27 ต.ค. 2564 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
14 ต.ค. 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเวบไซต์ของบริษัท
20 ก.ย. 2564 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
17 ก.ย. 2564 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
17 ก.ย. 2564 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
23 ส.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
20 ส.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564
10 ส.ค. 2564 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
02 ส.ค. 2564 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
09 ก.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
08 ก.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
08 ก.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
11 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
02 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
31 พ.ค. 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเวบไซต์ของบริษัท
13 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
28 เม.ย. 2564 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
27 เม.ย. 2564 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
12 เม.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
09 เม.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
02 เม.ย. 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเวบไซต์ของบริษัท
31 มี.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข Template)
30 มี.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
25 ก.พ. 2564 แจ้งกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นของบริษัทที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
25 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข)
25 ก.พ. 2564 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
25 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
29 ม.ค. 2564 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

*อ้างอิง https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/ekh/news