ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

01 มี.ค. 2567 การปรับสิทธิของ EKH-W1
01 มี.ค. 2567 การจ่ายเงินปันผล การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)
01 มี.ค. 2567 การจ่ายเงินปันผล การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
29 ก.พ. 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
29 ก.พ. 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
30 ม.ค. 2567 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (EKH-W1)
12 ธ.ค. 2566 หุ้นเพิ่มทุนของ EKH เริ่มซื้อขายวันที่ 13 ธันวาคม 2566
08 ธ.ค. 2566 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
07 ธ.ค. 2566 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EKH-W1 (F53-5)
01 ธ.ค. 2566 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
20 พ.ย. 2566 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลด้านจิตเวช (เพิ่มเติมรายละเอียดสารสนเทศฯ)
14 พ.ย. 2566 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลด้านจิตเวช
14 พ.ย. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
14 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
06 พ.ย. 2566 กำหนดการใช้สิทธิของ EKH-W1
31 ต.ค. 2566 แจ้งเลขานุการบริษัทลาออก
10 ส.ค. 2566 การลงนามในสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางและดูแลผู้สูงอายุ
10 ส.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
09 ส.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
31 ก.ค. 2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (EKH-W1)
09 มิ.ย. 2566 หุ้นเพิ่มทุนของ EKH เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มิถุนายน 2566
06 มิ.ย. 2566 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EKH-W1 (F53-5)
23 พ.ค. 2566 หุ้นเพิ่มทุนของ EKH เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
19 พ.ค. 2566 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
11 พ.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
11 พ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเวบไซต์ของบริษัท
03 พ.ค. 2566 กำหนดการใช้สิทธิของ EKH-W1
25 เม.ย. 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28 มี.ค. 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเวบไซต์ของบริษัท
28 ก.พ. 2566 การปรับสิทธิของ EKH-W1
27 ก.พ. 2566 การจ่ายเงินปันผล การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข F53-4)
27 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45)(ตรวจสอบแล้ว)
31 ม.ค. 2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (EKH-W1) ครั้งที่ 1
22 พ.ย. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ EKH เริ่มซื้อขายวันที่ 23
17 พ.ย. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EKH-W1 (F53-5)
11 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 3(F45)(สอบทานแล้ว)
18 ต.ค. 2565 กำหนดการใช้สิทธิของ EKH-W1
11 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
18 ก.ค. 2565 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
12 ก.ค. 2565 การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด
11 ก.ค. 2565 การไม่ปรับสิทธิของ EKH-W1
29 มิ.ย. 2565 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
01 มิ.ย. 2565 การไม่ปรับสิทธิของ EKH-W1
23 พ.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
23 พ.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
17 พ.ค. 2565 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
12 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
11 พ.ค. 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเวบไซต์ของบริษัท
06 พ.ค. 2565 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
03 พ.ค. 2565 การปรับสิทธิของ EKH-W1
29 เม.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
27 เม.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไขไฟล์ภาษาอังกฤษ)
27 เม.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
27 เม.ย. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19 เม.ย. 2565 การจ่ายเงินปันผล การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แนบแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4)
04 เม.ย. 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเวบไซต์ของบริษัท
02 มี.ค. 2565 การจ่ายเงินปันผล การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เพิ่ม template)
25 ก.พ. 2565 การจ่ายเงินปันผล การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
24 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
07 ธ.ค. 2564 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
24 พ.ย. 2564 สรุปข้อสนเทศใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EKH-W1)
19 พ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายของ EKH-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข Template)
16 พ.ย. 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเวบไซต์ของบริษัท
15 พ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายของ EKH-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
10 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
29 ต.ค. 2564 สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)(แก้ไข)
28 ต.ค. 2564 สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
27 ต.ค. 2564 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
14 ต.ค. 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเวบไซต์ของบริษัท
20 ก.ย. 2564 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
17 ก.ย. 2564 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
17 ก.ย. 2564 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
23 ส.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
20 ส.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564
10 ส.ค. 2564 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
02 ส.ค. 2564 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
09 ก.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
08 ก.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
08 ก.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
11 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
02 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
31 พ.ค. 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเวบไซต์ของบริษัท
13 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
28 เม.ย. 2564 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
27 เม.ย. 2564 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
12 เม.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
09 เม.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
02 เม.ย. 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเวบไซต์ของบริษัท
31 มี.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข Template)
30 มี.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
25 ก.พ. 2564 แจ้งกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นของบริษัทที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
25 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข)
25 ก.พ. 2564 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
25 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
29 ม.ค. 2564 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
15 ธ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลงธุรกิจบริษัทย่อย
01 ธ.ค. 2563 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
11 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
05 ต.ค. 2563 แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน
05 ต.ค. 2563 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563
02 ต.ค. 2563 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
30 ก.ย. 2563 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
29 ก.ย. 2563 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
28 ก.ย. 2563 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 28 กันยายน 2563
28 ก.ย. 2563 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
24 ก.ย. 2563 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
23 ก.ย. 2563 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 23 กันยายน 2563
23 ก.ย. 2563 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 22 กันยายน 2563
21 ก.ย. 2563 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 21 กันยายน 2563
21 ก.ย. 2563 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 18 กันยายน 2563
18 ก.ย. 2563 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
15 ก.ย. 2563 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 14 กันยายน 2563
10 ก.ย. 2563 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
14 ส.ค. 2563 การให้สัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกัน
11 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
29 ก.ค. 2563 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
09 ก.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
15 มิ.ย. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
14 พ.ค. 2563 แจ้งมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
14 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
13 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
13 พ.ค. 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
10 เม.ย. 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 เม.ย. 2563 แจ้งเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
30 มี.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
19 มี.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
27 ก.พ. 2563 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
31 ม.ค. 2563 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
02 ธ.ค. 2562 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
29 พ.ย. 2562 การเปิดให้บริการอาคารกุมารเวช โรงพยาบาลเอกชัย
11 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
14 ส.ค. 2562 การจัดตั้งบริษัทย่อย
13 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
31 ก.ค. 2562 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
15 พ.ค. 2562 ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
15 พ.ค. 2562 การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
14 พ.ค. 2562 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
13 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
25 เม.ย. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 มี.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
21 มี.ค. 2562 แจ้งกรรมการลาออก
26 ก.พ. 2562 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25 ก.พ. 2562 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25 ก.พ. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
30 ม.ค. 2562 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
21 ธ.ค. 2561 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
13 พ.ย. 2561 การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 23 ในบริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
12 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 ส.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
31 ก.ค. 2561 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
14 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
23 เม.ย. 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
30 มี.ค. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
27 ก.พ. 2561 สารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (แก้ไข)
27 ก.พ. 2561 สารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
26 ก.พ. 2561 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
26 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
30 ม.ค. 2561 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
08 ม.ค. 2561 การเปิดให้บริการศูนย์ผู้มีบุตรยากของ บริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
13 ธ.ค. 2560 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
13 พ.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

*อ้างอิง https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/ekh/news

2024-03-06T09:12:19+07:00

Title

Go to Top