เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2565 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ Covid-19 ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย ทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชน รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชัย ยังคงมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

การดำเนินธุรกิจหลักของโรงพยาบาลยังคงเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และนโยบายที่กำหนดไว้ สำหรับศูนย์ผู้มีบุตรยากโดย บริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันส่งผลให้ผลประกอบการอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น และโรงพยาบาลคูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ โดย บริษัท เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด ที่ได้เปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้เข้ารับบริการเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมด้วยประสบการณ์ เพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำการให้บริการสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาลโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงจริยธรรมและสิทธิผู้ป่วยด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ความปลอดภัย ความทันสมัย และการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด Green Hospital โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ยื่นแสดงเจตนารมณ์การเข้าร่วมเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ และสังคมไทยโดยรวม

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญ และบริการที่ดี ตลอดจนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สมดังปณิธานของโรงพยาบาลว่า “สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ”