เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2564 เป็นปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดร้ายแรง Covid-19 ทุกประเทศได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน และการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจึงทำให้ต้องปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

จากวิกฤตดังกล่าว ทำให้โรงพยาบาลเอกชัย ต้องปรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยในส่วนของการดำเนินธุรกิจหลักของโรงพยาบาลยังคงเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และนโยบายที่วางไว้  สำหรับบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2565

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร การพัฒนาการบริการทางการแพทย์ ให้มีความเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์สร้างการยอมรับในฐานะผู้นำการให้บริการสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาลโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงจริยธรรมและสิทธิผู้ป่วยด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ เป็นองค์กรแห่งความสุข ปลอดภัย ทันสมัย และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด Green Hospital และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ยื่นแสดงเจตนารมณ์การเข้าร่วมเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อขอรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ และสังคมไทยโดยรวม

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญและบริการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมดังปณิธานของโรงพยาบาลที่ “สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ”