สารจากประธานกรรมการ 2019-02-15T14:45:54+07:00

chairman

ในปี 2560 เป็นปีที่ความผัวผวนจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยถือว่าขยายตัวได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยภาครัฐได้มีการออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และจากสถานการณ์การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ยังคงเน้นการพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาและการให้บริการ การลงทุนในเครื่องมือที่ทันสมัย การพัฒนาบุคลากร ผู้ใช้บริการจากต่างประเทศยังคงให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการ เนื่องจากสถานพยาบาลในประเทศไทยมีคุณภาพการรักษาที่ได้มาตรฐาน ในราคาที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งคาดหวัง ในปี 2561 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยน่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

โดยในปี 2560 บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด(มหาชน)ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชัย ยังคงสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่วางไว้ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการลงทุนศูนย์ผู้มีบุตรยาก และได้เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ พร้อมกับมีการพัฒนาบริการทางการแพทย์และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยึดมั่นในการให้ความสำคัญกับผู้บริการทั้งทางร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Green Hospital และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นแสดงเจตนารมณ์การเข้าร่วมเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชันไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสังคมไทยโดยรวม

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญและบริการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมดังปณิธานของโรงพยาบาลที่ว่า “สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ”

ขอแสดงความนับถือ

signature

 

 

(พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์)

ประธานกรรมการบริษัท