โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2018
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ 33,936,380 5.66
2. นายอำนวย เอื้ออารีมิตร 26,113,600 4.35
3. นายสุพร ปัญญาสาคร 21,172,640 3.53
4. นายชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์ 20,520,000 3.42
5. นายกิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร 20,105,000 3.35
6. น.ส.นิษฐา เอื้ออารีมิตร 19,760,000 3.29
7. นายวรวุฒิ เอื้ออารีมิตร 19,760,000 3.29
8. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร 18,180,000 3.03
9. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ 11,776,400 1.96
10. น.ส.อลิสา สินพัฒนสกุล 11,080,000 1.85
11. นายสมภพ ติงธนาธิกุล 10,500,000 1.75
12. นายธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ 9,880,000 1.65
13. น.ส.ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์ 9,880,000 1.65
14. นายกวีชัย เลิศอัศวรัตน์ 9,838,800 1.64
15. นางพิชมัย ติยะวนิช 9,550,000 1.59
16. นายกฤษดา จันทร์เจือมาศ 9,200,000 1.53
17. น.ส.ณัชชา เล็กวิริยะกุล 9,120,000 1.52
18. นายธนกฤต เล็กวิริยะกุล 9,120,000 1.52
19. นายเมธา วนดิลก 7,895,480 1.32
20. นายธวัชชัย อรรจน์สาธิต 7,086,500 1.18
21. นางเกศรา มานะศิลป์ 5,885,000 0.98
22. นายวินัย เติมพงศ์พิสิฐ 5,882,000 0.98
23. นายสุรพล อาริยะธนาพร 5,050,000 0.84
24. น.ส.เรืองนันท์ หอมหวล 4,900,000 0.82
25. นายสุนทร ด่านเฉลิมนนท์ 4,620,000 0.77
26. นายวัลลภ โพธิเพียรทอง 4,568,600 0.76
27. นายมนสิทธิ์ ตั้งสัจจะพจน์ 4,560,100 0.76
28. นายธนรัตน์ ตั้งสัจจะพจน์ 4,560,000 0.76
29. น.ส.มณฑาทิพย์ ตั้งสัจจะพจน์ 4,560,000 0.76
30. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร 4,550,000 0.76
31. นางวันเพ็ญ ปัญญาสาคร 4,547,000 0.76
32. นายการุณ พรวิทย์วรกุล 3,693,600 0.62
33. น.ส.เอมอร สิริพร 3,575,000 0.60
34. นางอรพินธุ์ พรประภา 3,443,300 0.57
35. น.ส.พลอยไพลิน โพธิเพียรทอง 3,334,880 0.56
36. นายเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง 3,334,880 0.56
37. นายสมชาย โพธิเพียรทอง 3,334,880 0.56
38. นายธนพล สุขเวสโก 3,300,000 0.55
39. นายวศิน วินิชบุตร 3,080,900 0.51
40. นายวิฑูรย์ งามพยุงพงษ์ 3,080,000 0.51
41. นางณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์ 3,040,000 0.51
42. นางอนงค์พร ตั้งสัจจะพจน์ 3,040,000 0.51
43. นางพิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์ 3,006,000 0.50