บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่ช่วยลดอุปสรรคหรือสิ่งที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นโอกาส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

 1. ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน/ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk))

จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้นและมีความต้องการด้านรักษาพยาบาลหรือตรวจสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลต่างๆ จึงได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว เช่น โรงพยาบาลของรัฐได้มีการให้บริการรักษาพยาบาลในรูปแบบของเอกชนเพิ่มเติม ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนมีการควบรวมเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และขยายการให้บริการให้ครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น รวมถึงการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลฯ   มีโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปเช่นเดียวกับโรงพยาบาลฯ หลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลแตกต่างกัน เช่น อายุรกรรมโรคหัวใจ อายุรกรรมทางเดินอาหาร รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่เน้นการบริการด้านแม่และเด็ก โดยโรงพยาบาลฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านสูติ-นรีเวช ด้านรักษาภาวะมีบุตรยากซึ่งยังไม่มีการบริการนี้ในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร การบริการด้านกุมารเวชที่มีกุมารแพทย์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงการดูแลรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและโรคปอด รวมทั้งมีศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยกู้ชีพและมูลนิธิต่างๆ ประกอบกับ โรงพยาบาลฯ ยังได้ทำการสำรวจค่าบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าค่าบริการของโรงพยาบาลฯ สามารถแข่งขันได้  และยังมีกิจกรรมทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้บริการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรม ”หนูน้อย นักคลาน”  การประกวด “หนูน้อยเอกชัย” การจัดหน่วยปฐมพยาบาลในการจัดงานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ และการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้กับลูกค้าคู่สัญญา รวมทั้งยังมีบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพต่าง ๆ ที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการในทุกเพศทุกวัย เพิ่มเติมการให้บริการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยภาวะสองเสื่อม การส่งเสริมสุขภาพจิต การสร้างความเชี่ยวชาญแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ การมุ่งเน้นการบริการ ทำให้โรงพยาบาลฯ มั่นใจว่าสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ / วิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และโอกาสในปัจจุบัน การกำหนดกลยุทธ์มุ่งให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ พนักงาน และชุมชนใกล้เคียง การให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี รวมทั้งทบทวนการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ คือ บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร เป็นต้น โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง จากการที่การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น และเกิดการดึงตัวบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถระหว่างโรงพยาบาล ซึ่งอาจทำให้โรงพยาบาลฯ มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดตามการเติบโตของโรงพยาบาลฯ  นอกจากนี้ แพทย์เฉพาะทางซึ่งเป็นกลุ่มแพทย์ที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเป็นแพทย์ประจำของโรงพยาบาลฯ ส่วนใหญ่ร่วมงานกับโรงพยาบาลฯ มามากกว่า 5 ปีซึ่งบางรายร่วมงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาล  โดยโรงพยาบาลฯ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงได้มีการตกลงช่วงเวลาออกตรวจตามความต้องการของแพทย์ ทำให้การลาออกของแพทย์ประจำของโรงพยาบาลฯ อยู่ในอัตราที่ต่ำ นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ ยังมีการว่าจ้างแพทย์นอกเวลาเพื่อที่จะสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้มีการสรรหาแพทย์เพิ่มเติม และส่งเสริมแพทย์ที่มีอยู่ในด้านการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสาขาวิชาเฉพาะทางอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อวิทยาการและความก้าวหน้าของวงการแพทย์

สำหรับพยาบาลนั้น โรงพยาบาลฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษากับ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันศึกษาต่าง ๆ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอบรมพยาบาล-ผู้ช่วยพยาบาลอื่นๆ ในด้านการฝึกอบรมเฉพาะทาง ทำให้มีพยาบาลเข้ามาร่วมงานกับโรงพยาบาลฯ อย่างต่อเนื่อง และโรงพยาบาลฯ ยังมีนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้ ทำให้อัตราการลาออกของพยาบาล อยู่ในระดับต่ำเช่นกันโดยในปี 2566อัตราการลาออกเฉลี่ยของพยาบาลประจำของโรงพยาบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 1.92ต่อเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาลในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดประชุมวิชาการ ฝึกอบรมทางการแพทย์ในด้านต่างๆ รวมถึงส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปสัมมนาอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการเจริญเติบโตในด้าน วิชาชีพ และการบริหารให้ทันต่อวิทยาการและความก้าวหน้าของวงการแพทย์ และจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวทำงานกับโรงพยาบาลฯ ต่อไป

3.ความเสี่ยงจากการรับชำระค่ารักษาพยาบาล

ตามจรรยาบรรณในการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ที่จะดำเนินการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ใช้บริการก่อนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงไม่สามารเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ใช้บริการได้ภายหลังการรักษา

บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงจากการรับชำระค่ารักษาพยาบาลของลูกค้าทุกประเภท  สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน เช่น ในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลฯ จะประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงงบประมาณ และจะมีการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นระยะทุก 3 วันหรือเมื่อมีค่าใช้จ่ายครบทุก 20,000 บาท และให้ทยอยการชำระ ในกรณีที่เป็นลูกค้าที่ใช้สิทธิในการรักษาที่มีสัญญากับโรงพยาบาล ก็จะทำการตรวจสอบสิทธิในเบิกค่ารักษา  บริษัทฯ ยังมีการให้เครดิตกลุ่มลูกค้าคู่สัญญา โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินของคู่สัญญาเพื่อลดความเสี่ยงในการค้างชำระและการเก็บเงิน นอกจากนี้ ในด้านการติดตามหนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการติดตามหนี้ที่เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดของพนักงานติดตามหนี้เพื่อให้การติดตามหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ผู้ใช้บริการทางการแพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถฟ้องร้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การรักษาพยาบาล ตลอดจนโรงพยาบาลฯ ได้ หากเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความไม่พอใจในการรักษา ทำให้โรงพยาบาลฯ มีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง และอาจส่งผลกระทบถึงผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ ได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โรงพยาบาลฯ ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงกระบวนการในการรักษาพยาบาลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ ยังมีการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยทำการประเมินความเห็นของผู้ใช้บริการทุกวัน เพื่อนำเข้าประชุมผู้บริหารรายวัน เพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนที่สำคัญในทันที นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการพัฒนาบริการ (Service with a Heart) นำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนาบริการประจำทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการและยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล ระบบการดำเนินงาน การจัดการข้อร้องเรียนในความรุนแรงระดับต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วเหมาะสม พร้อมทั้งสรุปรายงานปัญหาให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนรวมถึงโรงพยาบาลได้ให้บริการการรักษาพยาบาลโดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล รวมถึงได้รับมาตรฐาน AACI (American Accreditation Commission International) ซึ่งเป็นระบบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566บริษัทฯ ไม่มีคดีความฟ้องร้องเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์

5.ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด

จากสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่แปรเปลี่ยน  กอปรกับการเกิดโรคระบาดต่างๆ เช่น โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ RSV ไข้หวัดนก (AVIAN FLU) หรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ที่สามารถแพร่กระจายได้ ส่งผลต่อการเข้ารับบริการของผู้ที่ต้องมาใช้บริการทางการแพทย์ เนื่องจากเกิดความกังวลต่อการติดเชื้อ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อซักประวัติ พร้อมทั้งได้ให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ตามจุดต่าง ๆ และเน้นการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามพื้นที่และจุดให้บริการ ทุกจุดในโรงพยาบาล โดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของสาธารณสุข รวมถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับรูปแบบการบริการให้สอดคล้อง กับสถานการณ์มีคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อต่างๆร่วมกับหน่วยงานราชการ รวมถึงมีแผนมาตรการการจัดการป้องกันโรคระบาดฉุกเฉิน เพื่อให้บุคลากรได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อยู่เสมอ

 

6.ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย

จากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการหลายแห่ง ซึ่งมีบางกิจการได้ปิดตัวลง ส่งผลทำให้เกิดการเลิกจ้างพนักงานเป็นจำนวนมากประชาชนส่วนใหญ่เกิดความวิตกกังวล มีการใช้จ่ายน้อยลง รวมทั้งการใช้จ่ายในด้านสุขภาพ ซึ่งหากเกิดการเจ็บป่วยและไม่รุนแรง จะหาซื้อยารับประทานเอง

อย่างไรก็ตาม ผู้มารับบริการของโรงพยาบาลเน้นกลุ่มลูกค้าคู่สัญญา หรือผู้ที่ทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน กอปรกับความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ และผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในฐานะระดับกลางขึ้นไปที่มีกำลังซื้อเพียงพอ มีความไว้วางใจในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ อีกทั้งโรงพยาบาลได้มีการปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบไม่มากนัก

7.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) / ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและมาตรการของรัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขทำให้ภาครัฐมีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการรักษาพยาบาล อาทิ นโยบาย UCEP ที่กำหนดให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาลที่ใกล้ที่สุดทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ นโยบายที่กำหนดให้ยาและเวชภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุมล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชน ข้อกำหนด มาตรฐานของโรงพยาบาล จากกระทรวงสาธารณสุขมีพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการของรัฐที่ออกมาควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยมีหน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการบริการสาธารณสุข มีทีมติดตามมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขให้ทันปัจจุบันปัจจุบัน มีการประสานงานติดตามข่าวสารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอมีการตรวจสอบใบอนุญาตต่างๆให้มีการต่ออายุอย่างสม่ำเสมอจัดทำและประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. และสอดคล้องกับสิทธิผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องจากมีผลกระทบต่อโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

8.ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลคูน

บริษัท เอกชัย เนอร์สซิ่งโฮม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลคูน เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยอาคาร 5 ชั้น ขนาด 30 เตียง บนพื้นที่ 1-1-96 ไร่ โดยมีสัญญาเช่า18ปี เงินลงทุนประมาณ 130 ล้านบาท และเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2565ที่ผ่านมา ดังนั้น หากโครงการมีผู้ใช้บริการน้อยกว่าที่ประเมินไว้ อาจส่งผลกระทบทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้สามารถรองรับผู้เข้ารับบริการได้เพียงร้อยละ 70 ของจำนวนเตียงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำการสรรหาบุคลากรเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรองรับผู้รับบริการได้เพิ่มขึ้น

9.ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจในธุรกิจอื่น ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัททั้งในเชิงบวกและลบ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทและเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนของบริษัท จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยการมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินกิจการในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทร่วมมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

 10.ความเสี่ยงจากการขยายการลงทุน

บริษัทได้วางแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ ซึ่งอาจจะอาจจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ โครงสร้างรายได้ รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางทางการเมือง นโยบายการให้บริการรักษาพยาบาลของภาครัฐภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจการรักษาพยาบาลในประเทศ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินตามแผนงานการขยายการลงทุน

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการขยายการลงทุน บริษัทได้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอย่างถี่ถ้วนสามารถนำประสบการณ์ที่มีอยู่ส่งเสริมหรือต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลมากว่า 18 ปี พร้อมตัวบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านต่างๆ จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนให้กับบริษัทได้

11.ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยในการขยายธุรกิจต่าง ๆ บริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดของกิจการเป็นหลัก ซึ่งมีเพียงพอต่อการลงทุนโครงการต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลคูนอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลจิตเวช เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวังในการลงทุน ผ่านการวิเคราะห์และพิจารณาโครงการที่มีศักยภาพ เข้าสู่การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประเมินผลตอบแทน ของแต่ละโครงการอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทได้มีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดสำหรับใช้ภายในองค์การ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประมาณการสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในแต่ละเดือน

12.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงบริการแก่ลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีความเสี่ยงจากการถูกโจมตีข้อมูล ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซับซ้อน และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้มีการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ มีมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุม มีมาตรการการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลตามลำดับชั้นของความลับ การกำหนดมาตรการการป้องกันการถูกโจมตีข้อมูลจากภายในและภายนอก และเตรียมการให้พร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท ผู้รับบริการ รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์

 13.ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าต่างชาติ

รายได้ของศูนย์ผู้มีบุตรยากซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัดส่วนร้อยละ 90 มาจากผู้รับบริการชาวจีน ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ประเทศจีนได้กำหนดนโยบายการเดินทางออกนอกประเทศ ส่งผลต่อการเดินทางของผู้รับบริการชาวจีน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น โดยได้มีการติดต่อกับ Agency ชาวจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ของประเทศจีน และเตรียมความพร้อมการเดินทางเข้ามาของกลุ่มผู้รับบริการในอนาคต อีกทั้ง ได้ขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม อาทิ ประเทศเวียดนาม ประเทศอินเดีย เป็นต้น

14.ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูลผู้ป่วยตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งมีข้อมูลในการให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลการรักษา ซึ่งเป็นข้อมูลอ่อนไหวจำนวนมาก บริษัทฯจึงต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว อย่างเป็นระบบและเคร่งครัด รวมถึงการป้องกันการการโจรกรรมข้อมูลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ ดังนี้

  • กำหนดนโยบายการบริหารจัดการการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการดำเนินงาน รวมถึงมาตรการป้องกัน และจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) เพื่อให้ข้อแนะนำและตรวจสอบการ
  • ประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  • กำหนดสิทธิในการเข้าถึงการใช้งานและเก็บรักษาข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
  • เผยแพร่ความรู้และจัดอบรมให้แก่พนักงาน และบุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ป่วย

 15.ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม / ชุมชน

บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนรอบบริษัท โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผลกระทบจากกระบวนการการบริการและการรักษาพยาบาล และได้กำหนดแนวทางการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณในโรงพยาบาล อาทิ การใช้ระบบขจัดฝุ่นด้วยการกำหนดความเร็วรถยนต์บริเวณภายในโรงพยาบาล การปลูกต้นไม้ดูดซับฝุ่นละอองและก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เสียงและกลิ่น การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะ การเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาด การทดสอบควบคุมเสียงและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อไม่ทำให้ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลได้รับความเดือดร้อน จนได้รับรางวัลโรงพยาบาล Green and Clean Hospital ระดับดีเยี่ยม จากกรมอนามัย รวมทั้งมีการป้องกันการกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานด้วย

16.ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk)

บริษัทฯ ได้ควบคุมกำกับความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบรายงานข้อมูลที่สำคัญเช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ให้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ โดยกำหนดระเบียบปฏิบัติการรายงานเป็นประจำทุกเดือนภายในองค์กร การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงผลการดำเนินการ ตามวาระที่กำหนด รวมถึงกำหนดให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ระบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและถูกต้องของข้อมูล