ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ¹ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2 นายแพทย์สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ 2 กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3 นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ 2 กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4 นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช 2 กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5 นายอำนวย เอื้ออารีมิตร กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร
6 นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร
7 นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
8 นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
9 นายสุพร ปัญญาสาคร กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
10 นายวัลลภ โพธิเพียรทอง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
11 นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร 3 กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

1. เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

2. เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

3. เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 โดยมี นางสาวณิชนันทน์ เลิศปัญญาพล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายแพทย์สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายวรพล วิริยะกุลพงศ์  4 กรรมการตรวจสอบ
3 นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

4. เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดย นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท แมคไทย จำกัด

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายอำนวย เอื้ออารีมิตร ประธานกรรมการบริหาร
2 นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ รองประธานกรรมการบริหาร
3 นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการบริหาร
4 นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร กรรมการบริหาร
5 นายสุพร ปัญญาสาคร กรรมการบริหาร
6 นายวัลลภ โพธิเพียรทอง กรรมการบริหาร
7 นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการบริหาร
8 นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ กรรมการบริหาร
9 นางพิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมณ์ กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2 นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล – ฝ่ายการแพทย์
3 นางพิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล – ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหาร
4 นางเพ็ญรุ่ง เลาหสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล – ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
5 นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล – ฝ่ายองค์กรแพทย์
6 นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล -ฝ่ายบัญชีและการเงิน