ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ¹ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2 นายแพทย์สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ 2 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3 นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ 2 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4 นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช 2 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5 นายอำนวย เอื้ออารีมิตร กรรมการบริษัท
6 นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการบริษัท
7 นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการบริษัท
8 นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร กรรมการบริษัท
9 นายวัลลพ โพธิเพียรทอง กรรมการบริษัท
10 นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการบริษัท
11 นายเมธา วนดิลก กรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายแพทย์สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายวรพล วิริยะกุลพงศ์  4 กรรมการตรวจสอบ
3 นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

4. เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดย นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท แมคไทย จำกัด

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายอำนวย เอื้ออารีมิตร ประธานกรรมการบริหาร
2 นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ รองประธานกรรมการบริหาร
3 นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการบริหาร
4 นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร กรรมการบริหาร
5 นายวัลลภ โพธิเพียรทอง กรรมการบริหาร
6 นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการบริหาร
7 นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ กรรมการบริหาร
8 นางพิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมณ์ กรรมการบริหาร
9 นายเมธา วนดิลก กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2 นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล – ฝ่ายการแพทย์
3 นางพิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล – ฝ่ายบริหาร
4 นางเพ็ญรุ่ง เลาหสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล – ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
5 แพทย์หญิงนิษฐา เอื้ออารีมิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล – ฝ่ายองค์กรแพทย์และการพยาบาล
6 นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล -ฝ่ายบัญชีและการเงิน