mission

วิสัยทัศน์

ให้บริการด้วยคุณภาพ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ด้วยมาตรฐานระดับสากล


พันธกิจ

โรงพยาบาลเอกชัยมุ่งมั่นที่จะสร้างการยอมรับ ในฐานะผู้นำการให้บริการสุขภาพ ให้ครอบคลุม
ทั้งด้านประสิทธิภาพการจัดการ/ การดูแลรักษาพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรม
ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ พร้อมการพัฒนาเครื่องมือให้ทันสมัย