การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2566
รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
แบบ One Report 2565
การจัดสรรเงินกำไรและเงินปันผล 2566
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 2566
การเพิ่มทุน 2566
ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ 2566
ค่าตอบแทนกรรมการ 2566
ประวัติผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 2566
ข้อบังคับของบริษัท 2566
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 2566
ข้อมูลกรรมการอิสระ 2566
คำชี้แจงสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 2566
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2566
การเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระกรรมการประจำปี 2566
แบบ-ก การเสนอระเบียบวาระ ประจำปี 2566
แบบ-ข การเสนอกรรมการประจำปี 2566

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 66

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2566
รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
แบบ One Report 2565
การจัดสรรเงินกำไรและเงินปันผล 2566
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 2566
การเพิ่มทุน 2566
ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ 2566
ค่าตอบแทนกรรมการ 2566
ประวัติผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 2566
ข้อบังคับของบริษัท 2566
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 2566
ข้อมูลกรรมการอิสระ 2566
คำชี้แจงสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 2566
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2566
การเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระกรรมการประจำปี 2566
แบบ-ก การเสนอระเบียบวาระ ประจำปี 2566
แบบ-ข การเสนอกรรมการประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2564
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2564
การจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล
รายนามและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564
ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
คำชี้แจงสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและกรรมการ ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระกรรมการ ประจำปี 2564
แบบ ก การเสนอระเบียบวาระ ประจำปี 2564
แบบ ข การเสนอกรรมการ ประจำปี 2564
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สรุปสาระสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บมจ.เอกชัยการแพทย์
แบบรายงานการเพิ่มทุน
ข้อบังคับของบริษัท
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
คำชี้แจงสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562
การจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล
รายนามและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ
สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การประชุมประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระกรรมการ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แบบ ก
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการปี 2563 แบบ ข
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2561
กำหนดหลักเกณฑ์จ่ายปันผล
ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี2562
ประวัติผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 2562
ข้อบังคับของบริษัท
คำชี้แจงการประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ข้อมูลกรรมการอิสระ
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
แผนที่โรงพยาบาลเอกชัย
การประชุมประจำปี 2562
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระกรรมการ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แบบ ก
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการปี 2562 แบบ ข
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560
กำหนดหลักเกณฑ์จ่ายปันผล
ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี2561
ประวัติผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 2561
รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ข้อ 37
ข้อบังคับของบริษัท
คำชี้แจงการประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ข้อมูลกรรมการอิสระ
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
แผนที่โรงพยาบาลเอกชัย
การประชุมประจำปี 2561
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แบบ ก.
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แบบ ข.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559
การจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2559 และจ่ายปันผล
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ
รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560
รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจำปี 2560