fbpx

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น 2019-12-02T12:00:22+07:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การประชุมประจำปี 2563
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระกรรมการ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แบบ ก
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการปี 2563 แบบ ข

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2561
กำหนดหลักเกณฑ์จ่ายปันผล
ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี2562
ประวัติผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 2562
ข้อบังคับของบริษัท
คำชี้แจงการประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ข้อมูลกรรมการอิสระ
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
แผนที่โรงพยาบาลเอกชัย
การประชุมประจำปี 2562
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระกรรมการ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แบบ ก
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการปี 2562 แบบ ข
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560
กำหนดหลักเกณฑ์จ่ายปันผล
ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี2561
ประวัติผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 2561
รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ข้อ 37
ข้อบังคับของบริษัท
คำชี้แจงการประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ข้อมูลกรรมการอิสระ
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
แผนที่โรงพยาบาลเอกชัย
การประชุมประจำปี 2561
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แบบ ก.
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แบบ ข.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559
การจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2559 และจ่ายปันผล
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ
รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560
รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจำปี 2560