โรงพยาบาลเอกชัยได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า ให้ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ และออกใบประกาศณีย์บัตรสุขภาพคนประจำเรือ และได้รับการรับรองให้เป็นสถานพยาบาลแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรสาครและเป็น 1 ใน 48 โรงพยาบาลเอกชันที่สามารถตรวจสุขภาพแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศได้
131127125123129121130