img-medical

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการตรวจ

 • Passport ตัวจริง ที่มีวันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 18 เดือน
 • บัตรประชาชนตัวจริง ยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล)
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)

ตรวจอะไรบ้าง?

 • เจาะเลือด ตรวจ CBC, HbsAg,Anti HIV,  ABO group, VDRL, Anti HCV, malaria parasite, Rh typing, Microfilaria
 • เก็บปัสสาวะ Urine Analysis ถ้าเป็นผู้หญิงจะดูการตั้งครรภ์ด้วย
 • เก็บอุจจาระ Stool Analysis
 • เอ็กซเรย์ปอด
 • ตรวจสายตาสั้น ยาว ตาบอดสี
 • พบแพทย์ตรวจร่างกาย

ผู้มาตรวจจะได้รับเอกสารกลับดังนี้

 • ใบรับรองแพทย์กรมวิทย์ 3 ชุด

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 -15.00 น.

โทรศัพท์ 1715 หรือ 034-417-999  ต่อ 122, 124