SHOCKWAVE THERAPY นวัตกรรมเพื่อเสริมความมั่นใจให้ “คุณผู้ชาย”
หยุดเครียดกับปัญหาเดิมๆ หมดกังวล น้องชาย ไม่แข็ง (แรง)
ด้วยโปรแกรมเพิ่มสมรรถภาพโดยเครื่อง SHOCKWAVE
4,000 Shots ราคา 2,200 บาท
5,000 Shots ราคา 2,700 บาท
ช่วยให้การแข็งตัวมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
  • จำนวนครั้งของการรักษา อาจขึ้นอยู่กับภาวะความรุนแรงของโรคหรือขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวต่างๆ
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม:
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 1 อาคาร A
(+66)34-417-999 ต่อ 132, 133
สายด่วน: 1715